Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti -Referent/Referentica 1. komunalni redar

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno
puno radno vrijeme na radno mjesto
Referent/Referentica 1. komunalni redar
objavljenog u Narodnim novinama broj 75/2022. i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 01. srpnja 2022. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.
Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Javni natječaj.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u srijedu, 3. kolovoza 2022. godine s početkom u 08,30 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru znanja:

  1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.),
  2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09. i 110/21.),
  3. Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13.),
  4. Odluka o komunalnom redu („Službene novine Grada Pazina“ broj 54/19.).

III.  Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
  2. Provjera poznavanja pravnih i drugih izvora za sve kandidate/kandidatkinje obaviti će se testiranjem za provjeru znanja (na pisana pitanja/pisani odgovor).
  3. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

OPIS POSLOVA:
– obavlja poslove nadzora provođenja i održavanja komunalnog reda, inicira pokretanje prekršajnog postupka, izriče i naplaćuje kazne, izdaje i kontrolira naplatu obveznih prekršajnih  naloga,
– obavlja poslove iz svog djelokruga u područjima gospodarenja otpadom, zaštite životne sredine i zaštite životinja,
– rješava zahtjeve za korištenjem javnih površina,
– vodi postupak i donosi rješenja iz nadležnosti komunalnog redarstva u području građevinske inspekcije,
– vodi postupak i donosi rješenja iz drugih područja nadležnosti komunalnog redarstva propisanih zakonima i odlukama Grada Pazina,
– sudjeluje u izradi programa rada i izvještaja o radu Odjela,
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 2.08, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14. i 41/18.) – 3.061,27 kuna bruto.

KLASA: 112-01/22-01/12
URBROJ: 2163-01-03/07-22-11
Pazin, 25. srpnja 2022. godine

Povjerenstvo za provedbu
Javnog Natječaja za prijam u službu
Referent/Referentica 1. komunalni redar