Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Pročelnik/Pročelnica Ureda Gradonačelnice

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice,
na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto
Pročelnik/Pročelnica Ureda Gradonačelnice
objavljenog u Narodnim novinama broj 75/2022. i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina
dana 01. srpnja 2022. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.
Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Javni natječaj.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u srijedu, 3. kolovoza 2022. godine s početkom u 08,30 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o imenovanju izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru znanja:

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
 3. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16.),
 4. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva  (“Narodne novine” broj 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.),
 5. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.- pročišćeni tekst),
 6. Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 13/22.).

III.  Pravila testiranja:

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
 2. Provjera poznavanja pravnih i drugih izvora za sve kandidate/kandidatkinje obaviti će se testiranjem za provjeru znanja (na pisana pitanja/pisani odgovor).
 3. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

OPIS POSLOVA:

 • predstavlja, planira, upravlja, koordinira rad Ureda Gradonačelnice kroz neposredno rukovođenje službenicima Ureda,
 • nadzire obavljanje poslova u Uredu Gradonačelnice odgovarajući za zakonit i stručni rad, osobito u svezi sa izvršavanjem zakona i općih akata iz samoupravnog djelokruga Grada,
 • predlaže i poduzima mjere za unaprjeđenje organizacije rada Ureda,
 • obavlja složenije poslove vezane uz međunarodne odnose,
 • kontinuirano surađuje s Gradonačelnicom, državnim tijelima, tijelima Županije, općinama i drugim subjektima koji su u suradnji s Gradom,
 • koordinira suradnju s ostalim tijelima gradske uprave u zajedničkim poslovima pripreme i realizacije kapitalnih i drugih projekata Grada,
 • daje zadatke, usmjerava i nadzire rad te obavlja najsloženije poslove vezanih za realizaciju projekata značajnih za razvoj i unapređenje grada, daje upute i nadzire rad službenika vezano uz organizaciju manifestacija, protokolarnih aktivnosti, svečanih susreta, javnih rasprava, okruglih stolova i konferencija,
 • daje zadatke i upute te nadzire rad službenika vezano za komunikaciju sa javnosti, medijima i ciljanim skupinama,
 • koordinira i nadzire djelatnosti izrade analiza i strategija upravljanja nekretninama,
 • prati provedbu i realizaciju postupka javne i jednostavne nabave u skladu s propisima,
 • usmjerava i koordinira aktivnosti te sudjeluje u pripremanju programa/projekata i tehničke dokumentacije za sve nabave radova, roba i usluga iz djelokruga Ureda Gradonačelnice,
 • sudjeluje u izradama strateških dokumenata i javnih politika Grada iz područja Ureda, usmjerava i koordinira izradu složenijih općih akata te izvještaja, programa, elaborata, analiza, informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Ureda Gradonačelnice,
 • prati propise iz djelokruga Ureda Gradonačelnice,
 • izravno obavlja upravne, stručne, savjetodavne i druge poslove povezane s poslovima iz nadležnosti ureda,
 • definira prioritete financiranja, nadzire zakonitost trošenja sredstava te stvara uvjete za osiguravanje alternativnih izvora financiranja,
 • priprema odgovore na pitanja zainteresirane javnosti te vijećnika i vijećnica,
 • predlaže donošenje pravilnika o unutarnjem redu,
 • priprema prijedlog plana prijema u službu,
 • prati rad službenika Ureda te obavlja ocjenjivanje,
 • odlučuje o lakim povredama službene dužnosti u prvom stupnju, te podnosi zahtjeve za pokretanje postupka zbog teških povreda službene dužnosti službenika Ureda,
 • donosi i druga rješenja o pravima iz radnog odnosa službenika Ureda Gradonačelnice,
 • utvrđuje nastanak štete, njezinu visinu i okolnosti pod kojima je nastala šteta koju u službi ili u vezi sa službom namjerno ili iz krajnje nepažnje počine službenici Ureda Gradonačelnice,
 • imenuje mentora za vježbenike,
 • podnosi izvješća o radu Ureda Gradonačelnice,
 • usmjerava i koordinira aktivnosti te sudjeluje u pripremi, realizaciji i praćenju projekata Grada vezanim uz EU fondove i druge izvore financiranja iz svoje nadležnosti,
 • obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, te poslove koje joj povjeri Gradonačelnica.

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 5.10, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14. i 41/18.) – 3.061,27 kuna bruto.

KLASA: 112-01/22-01/09
URBROJ: 2163-01-08/01-22-18
Pazin, 27. srpnja 2022. godine

Povjerenstvo za provedbu
Javnog Natječaja za imenovanje Pročelnika/Pročelnice
Ureda Gradonačelnice