Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Pročelnik/Pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i gradnju

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice,
na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto
Pročelnik/Pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i gradnju
objavljenog u Narodnim novinama broj 75/2022. i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina
dana 01. srpnja 2022. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Javni natječaj.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u srijedu, 3. kolovoza 2022. godine s početkom u 08,30 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o imenovanju izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru znanja:

  1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.),
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09. i 110/21.)
  4. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.),
  5. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.),
  6. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.- pročišćeni tekst),
  7. Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 13/22.).

III.  Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
  2. Provjera poznavanja pravnih i drugih izvora za sve kandidate/kandidatkinje obaviti će se testiranjem za provjeru znanja (na pisana pitanja/pisani odgovor).
  3. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

 

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

OPIS POSLOVA:

– upravlja, organizira, usmjerava, usklađuje rad i osigurava pravovremeno obavljanje poslova, predstavlja Odjel, planira, organizira, usmjerava, upravlja i nadzire rad Odjela,
– osigurava pravovremeno izvršavanje poslova i zadaća u skladu s propisima i gradskim aktima,
– predlaže i poduzima mjere za racionalno odvijanje radnog procesa i unaprjeđenje organizacije rada Odjela,
– koordinira rad službenika, daje zadatke i provjerava njihovo izvršenje, organizira radne grupe po projektima, ustrojava i nadzire rad komisija, povjerenstava i radnih tijela unutar Odjela,
– nadzire rad službenika, osigurava učinkovitost u izvršavanju poslova u skladu s propisima i gradskim općim aktima, pomaže službenicima u najsloženijim predmetima,
– brine o osposobljavanju i stručnom usavršavanju službenika, te osigurava uredno i pravilno korištenje radnog vremena, donosi rješenja u predmetima prava i obveza zaposlenika Odjela,

– brine o zakonitosti rada i akata u Odjelu, osigurava provođenje općih propisa i akata Vijeća u svom djelokrugu i odgovara za njihovo provođenje,
– sudjeluje u radu kolegija Gradonačelnice, predlaže teme i pitanja za raspravu, ostvaruje suradnju s drugim tijelima gradske uprave, a na sjednicama Vijeća, kolegija Gradonačelnice i njihovih radnih tijela obrazlaže prijedloge pojedinačnih akata i programa, odgovara na pitanja Vijećnika te priprema pisane odgovore na pitanja Vijećnika, medija i zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba iz djelokruga Odjela,
– sudjeluje u radu povjerenstava, radnih grupa i drugih tijela iz nadležnosti Odjela,
– surađuje s državnim tijelima, tijelima Županije, općinama, ustanovama, radnim tijelima Grada Pazina, drugim Upravnim tijelima te pojedincima u cilju poboljšanja postojećih i predlaganja novih aktivnosti namijenjenih unaprjeđenju djelatnosti iz svog djelokruga rada,
– prati opće i druge propise iz djelokruga Odjela, predlaže mjere i postupke za njihovo provođenje, te nadzire izvršavanje tih mjera i postupaka,
– brine o javnosti rada Odjela i informiranju šire javnosti o relevantnim temama iz djelokruga rada Odjela te predstavlja Odjel prilikom javnih aktivnosti Grada Pazina ili na poziv i u dogovoru s Gradonačelnicom predstavlja Odjel prilikom aktivnosti partnera, suradnika, proračunskih korisnika, gradskih poduzeća ili drugih dionika iz djelokruga rada Odjela,
– usmjerava i koordinira te priprema programe i izvještaje o radu u nadležnosti Odjela, druge izvještaje, informacije i podatke, priprema nacrte i prijedloge raznih općih akata, stručnih podloga i materijala iz djelokruga Odjela, te ostvaruje suradnju i koordinira rad na pravodobnom izvršavanju programa i projekata iz djelokruga Odjela,
– usmjerava i koordinira te priprema elemente i prijedlog Financijskog plana Odjela iz djelokruga Odjela te pripadajuće programe, daje naloge za financijsko i materijalno poslovanje Odjela,
– koordinira aktivnosti i sudjeluje u pripremanju programa, projekata i tehničke dokumentacije za sve nabave radova, roba i usluga iz djelokruga Odjela, te osigurava uvjete za provođenje postupaka nabave i postupaka javne nabave radova, roba i usluga u skladu s propisima,
– brine o unaprjeđenju rada i o standardu u djelatnostima prostornog planiranja i gradnje te koordinira aktivnosti i sudjeluje u pripremanju programa, projekata i tehničke dokumentacije,
– sudjeluje u radu Vijeća mjesnih odbora po pozivu,
– predlaže donošenje pravilnika o unutarnjem redu Odjela,
– priprema prijedlog plana prijema u službu,
– prati rad službenika Odjela te obavlja ocjenjivanje, odlučuje o lakim povredama službene dužnosti u prvom stupnju, podnosi zahtjeve za pokretanje postupka zbog teških povreda službene dužnosti službenika Odjela,
– utvrđuje nastanak štete, njezinu visinu i okolnosti pod kojima je nastala šteta koju u službi ili u vezi sa službom namjerno ili iz krajnje nepažnje službenik nanese lokalnoj jedinici,
– imenuje mentora za vježbenike,
– priprema prijedloge prioriteta i smjernica iz djelokruga Odjela te sudjeluje u pripremi, realizaciji i praćenju projekata Grada vezanim uz EU fondove i druge izvore financiranja
– obavlja i druge poslove Odjela vezane za europske programe i programe drugih fondova,
– obavlja i druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, te poslove koje mu povjeri Gradonačelnica.

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 5.10, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14. i 41/18.) – 3.061,27 kuna bruto.

KLASA: 112-01/22-01/10
URBROJ: 2163-01-06/01-22-12
Pazin, 25. srpnja 2022. godine

Povjerenstvo za provedbu
Javnog Natječaja za imenovanje Pročelnika/Pročelnice
Upravnog odjela za prostorno planiranje i gradnju