Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik 2. za projekte

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/ KANDIDATKINJAMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto

Viši stručni suradnik 2. za projekte

objavljenog na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 7. listopada 2021. godine

 

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Oglasu objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

 

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili/ostvarile najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Oglas.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u petak, 29. listopada 2021. godine s početkom u 08,00 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Područje testiranja

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) od članka 1. do 40.,
  2. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20 i 4/21.),
  3. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/09., 29/11. i 18/20.)
  4. Europski strukturni i investicijski fondovi

http://www.strukturnifondovi.hr/esi-fondovi-2014-2020

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/programi-unije/

https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/2021_2027/

https://www.hup.hr/EasyEdit/UserFiles/Petra%20Senti%C4%87/planovi-i-pravila-za-novo-programsko-razdoblje-2021-2027ff.pdf,

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/visegodisnji-financijski-okvir-2021-2027-i-instrument-eu-za-oporavak/

 

III.  Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
  2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

Molimo sve kandidate/kandidatkinje da se pridržavaju epidemioloških mjera što uključuje nošenje zaštitnih maski, fizičku udaljenost od najmanje 1,5 metara, te dezinfekciju ruku na samom ulazu u zgradu te u velikoj vijećnici. Kandidatima/kandidatkinjama će se pri ulazu u veliku vijećnicu izmjeriti tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom. Ukoliko se utvrdi da je ista 37.2 ili viša, kandidat/kandidatkinja neće moći pristupiti testiranju.

OPIS POSLOVA:

Obavlja stručne i analitičke poslove planiranja i pripreme projekata i stručnih podloga od interesa za Grad te koordinira suradnju s ostalim tijelima gradske uprave u zajedničkim poslovima pripreme i realizacije projekata Grada, prati domaće i međunarodne natječaje kojima se osiguravaju sredstva za programe i aktivnosti iz djelokruga lokalne samouprave, a koji se financiraju iz programa Europske unije, ministarstava, županije ili drugih subjekata. Priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu projekata na natječaje EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Provodi aktivnosti iz svog djelokruga rada u planiranju, pripremi, prijavljivanju, realizaciji i praćenju projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Priprema elemente za izradu financijskog plana i prati njihovu provedbu u području nadležnosti. Priprema analize i stručne podloge za plan nabave i dokumentaciju za provedbu postupka nabave radova, roba i usluga u području nadležnosti. Sudjeluje u postupku nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga rada te u suradnji sa certificiranim provoditeljima nabave koordinira i prati realizaciju sklopljenih ugovora u okviru svog djelokruga rada. Samostalno provodi postupak jednostavne nabave radova, roba i usluga u skladu s propisima. Priprema naloge za isplatu te ostalu dokumentaciju. Sudjeluje u kreiranju novih aktivnosti i poboljšanju kvalitete postojećih te u izradi gradskih mjera i politika, prati njihovo izvršenje i izrađuje izvješća iz djelokruga svojih poslova. Sudjeluje u radu povjerenstava, radnih grupa i drugih tijela iz djelokruga svojih poslova. Priprema stručne elemente, podloge i informacije o relevantnim temama iz svog djelokruga rada u cilju informiranja javnosti putem web stranica Grada i drugih medija. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ce.

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 3,00, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14. i 41/18.) – 3.061,27 kuna bruto.

KLASA: 112-03/21-01/02
URBROJ: 2163/01-05-03-21-16
Pazin, 21. listopada 2021. godine

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu
Višeg stručnog suradnika 2. za projekte

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika