Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik 2. za pravne poslove i javnu nabavu

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA
O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto

Viši stručni suradnik 2. za pravne poslove i javnu nabavu

objavljen u Narodnim novinama broj 108/2021, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 6. listopada 2021. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Javni natječaj.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u srijedu, 10. studenog 2021. godine s početkom u 08,30 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Područje testiranja

 1. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)
 1. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/09., 29/11. i 18/20.)
  4. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave („Službene novine Grada Pazina“ broj 2/17. )
  5. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21., 24/21- pročišćeni tekst)
  6. Izvor: https://strukturnifondovi.hr/

III.  Pravila testiranja:

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
 2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

Molimo sve kandidate/kandidatkinje da se pridržavaju epidemioloških mjera što uključuje nošenje zaštitnih maski, fizičku udaljenost od najmanje 1,5 metara, te dezinfekciju ruku na samom ulazu u zgradu te u velikoj vijećnici. Kandidatima/kandidatkinjama će se pri ulazu u veliku vijećnicu izmjeriti tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom. Ukoliko se utvrdi da je ista 37.2 ili viša, kandidat/kandidatkinja neće moći pristupiti testiranju.

OPIS POSLOVA:

Obavlja složene poslove u vezi s pripremom i provedbom postupka jednostavne nabave za gradska upravna tijela (zaprima i provjerava zahtjeve/upite za početak postupka, sudjeluje u radu tijela za pripremu i provedbu postupka, izrađuje upute, koordinira i prati realizaciju provedbe postupka i realizaciju ugovora jednostavne nabave roba, radova i usluga za gradska upravna tijela). Sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije i troškovnika predmeta jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi jednostavne nabave. Priprema stručne podloge za donošenje akata (odluka, ugovora, zaključaka). Sudjeluje u programima izobrazbe i redovitom usavršavanju radi obnove certifikata. Zajedno sa nadležnom službenicom, sudjeluje u izradi dokumentacije o nabavi i ostale potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave, te u suradnji sa stručnim službama drugih upravnih tijela nadležnima za pojedini projekt ili za dio projekta provodi, koordinira i prati realizaciju provedbe postupka i realizaciju ugovora javne nabave roba, radova i usluga za gradska upravna tijela, izradi i koordinaciji izrade dokumentacije o nabavi za zajedničke nabave sa ustanovama i trgovačkim društvima kojima je Grad Pazin osnivač, usklađuje prijedloge ugovora i okvirnih sporazuma, te prati realizaciju provedbe postupka i realizaciju ugovora /okvirnih sporazuma javne nabave roba, radova i usluga,  vođenju žalbenih postupaka, objavljivanju javne nabave na propisane načine, izradi plana nabave, provjerava i usklađuje sadržaj podataka plana nabave, predmeta nabave i vrste postupaka javne nabave sa zakonskim propisima, kontroliranju pozicija proračuna te svih važećih akata radi usklađenosti s planom nabave, izradi izvješća o javnoj nabavi u skladu sa zakonom, vođenju evidencije o javnoj nabavi u skladu sa zakonskim propisima, vođenju Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, kontroliranju i objavljivanju zakonom propisane obavijesti o nabavi u elektroničkom oglasniku javne nabave. Prati praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda pravde. Prati propise i stručnu literaturu iz područja javne nabave i upućuje na primjenu propisa. Priprema nacrte i prijedloge općih akata, ugovore, stručne materijale, izvještaje, informacije i druge stručne podloge iz djelokruga Ureda, nadzire provedbu tih akata te o tome izvještava pročelnika i nadležna gradska upravna tijela. Obavlja stručne i savjetodavne pravne poslove za potrebe Ureda Grada te sudjeluje u pripremi nacrta i prijedloga općih akata i Ugovora iz nadležnosti Ureda Grada. U suradnji s pročelnikom obavlja poslove u vezi s pripremom, izradom i obradom akata što ih donosi Gradonačelnik, Akata iz nadležnosti Gradonačelnika prema dostavljenim prijedlozima upravnih tijela, te akata što ih Gradonačelnik predlaže na donošenje Vijeću. Priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu projekata na natječaje EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Provodi aktivnosti iz svog djelokruga rada u praćenju i realizaciji projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu izvješća o provedbi projekata n(su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Priprema stručne elemente, podloge i informacije o relevantnim temama iz svog djelokruga rada za provođenje informiranja javnosti putem web stranica Grada i drugih medija. Priprema informacije i temeljne sadržaje iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu konferencija za medije, javne prezentacije i druge oblike informiranja javnosti. Na web-stranicama Grada objavljuje obavijesti i informacije iz djelokruga svog rada. Vodi evidencije iz djelokruga svog službeničkog mjesta, izrađuje statističke i druge propisane izvještaje. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/pročelnice.

 

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 3,00, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14. i 41/18.) – 3.061,27 kuna bruto.

KLASA: 112-02/21-01/02
URBROJ: 2163/01-04-03-21-15
Pazin, 2. studenog 2021. godine

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja
za prijam u službu Višeg stručnog
suradnika 2. za pravne poslove i javnu nabavu