Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Pazina

Tekst Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Pazina nalazi se pod Više.

Na temelju članka 27. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 142/98 i 65/09.) i članka 23. Statuta Muzeja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 12/07. i KLASA: 612-05/09-01/153, URBROJ: 2163/01-13-09-1 od 26.11.2009.), Gradsko vijeće Grada Pazina raspisuje

                                                                     NATJEČAJ
                       za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina

1 izvršitelj
Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi,
– položen stručni ispit za kustosa,
– pasivno poznavanje dva svjetska jezika,
– da se ističe kulturnim, stručnim i znanstvenim radom,
– da se odlikuje radnim, stručnim i organizacijskim sposobnostima,
– hrvatsko državljanstvo.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

1) Diplomu o stručnoj spremi,
2) Rješenje o položenom stručnom ispitu za kustosa,
3) Dokaz o pasivnom poznavanju dva svjetska jezika ili vlastoručno potpisanu Izjavu o tome,
4) dokaz o radu u muzejskoj struci ili o radu u kulturi
5) Popis objavljenih stručnih i znanstvenih radova,
6) Domovnicu,
7) Rodni list,
8) Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
9) Prijedlog Plana i programa razvoja Muzeja, te
10) Životopis.

Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Pazina na rok od četiri godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Grad Pazin – Natječajni odbor za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin s naznakom „Natječaj za ravnatelja Muzeja Grada Pazina“, u roku od 15 dana od dana objave u Glasu Istre.
Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

KLASA: 612-01/11-01/40
URBROJ: 2163/01-03-02-11-9
Pazin, 12. siječnja 2012.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.