Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin

Tekst Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin nalazi se pod Više.

Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09) i članka 13. Statuta Gradske knjižnice Pazin („Službene novine Grada Pazina“, broj 14/07. i KLASA: 612-04/09-01/12, URBROJ: 2163/01-12-09-03 od 10.12.2009.), Gradsko vijeće Grada Pazina raspisuje

                                                                       NATJEČAJ
              za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin

1 izvršitelj
Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci,
– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
– posjedovanje stručnih i organizacijskih sposobnosti,
– hrvatsko državljanstvo.

Iznimno za ravnatelja/icu Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete opisane u alineji 2. prethodnog stavka

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

1) Diplomu o stručnoj spremi,
2) potvrdu o položenom stručnom ispitu,
3.)Domovnicu,
4) Rodni list,
5) dokaz o radu u knjižničarskoj struci,
6) Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
7) Prijedlog Plana i programa razvoja Knjižnice, te
8) Životopis.
Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Pazina na rok od četiri godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Grad Pazin – Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice Pazin “, u roku od 15 dana od objave natječaja u Glasu Istre.
Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

KLASA: 612-01/11-01/41
URBROJ: 2163/01-03-02-11-9
Pazin, 12. siječnja 2012.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.