Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za vlastitu potrošnju

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu na području Grada Pazina u 2023. godini (KLASA: 363-01/23-01/30, URBROJ: 2163-01-01/01-23-3, od 5. rujna 2023. godine), Gradonačelnica raspisuje:

JAVNI POZIV

za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu na području grada Pazina u 2023. godini

UVODNE ODREDBE

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu  na području grada Pazina u 2023. godini.

Financijska sredstva za realizaciju Javnog poziva osigurana su u proračunu Grada Pazina u iznosu od 6.000,00 EUR (45.207,00 HRK)[1]. Planira se odobrenje do 30 bespovratnih subvencija za izradu glavnog projekta u 2023. godini.

Cilj Javnog poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije, ušteda električne energije po kućanstvu, te smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje ugradnje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama očekuje se u jesen ove godine, a grad Pazin želi pomoći svojim zainteresiranim građanima kako bi se na vrijeme pripremili za navedeni Javni poziv i ostvarili pravo na državnu subvenciju.

Prijavitelji kroz Javni poziv mogu ostvariti:

 • Sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane u iznosu od 50%, kojim će on za nositelja prijave iznositi maksimalno 200,00 EUR (1.506,90 HRK);
 • Dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane izrađen i plaćen u 2023. godini u iznosu od 50%, maksimalno do 200,00 EUR (1.506,90 HRK).
 • Punu podršku u prijavi na nadolazeći javni poziv FZOEUza sufinanciranje ugradnje sunčane elektrane, a što uključuje administrativnu podršku te podršku u pronalasku pouzdanog izvođača sunčane elektrane i nabavi opreme.

Natječaj je otvoren za podnošenje prijava od 5. rujna do 1. prosinca 2023. godine. Rezultati Javnog poziva biti će objavljeni u roku od 15 dana od zatvaranja natječaja.

Ukoliko se kroz ovaj Javni poziv ne potroše sva raspoloživa sredstva, Grad će donijeti odluku ponovnom raspisivanju natječaja.

Prijava se podnosi putem Prijavnog obrasca i Izjave o davanju suglasnosti (privole) za prikupljanje i obradu osobnih podataka dostupnom u prilogu ovog javnog poziva uz traženu dokumentaciju koja je predmet ovog Javnog poziva.

Za više informacija, molimo obratite nam se na:

PREDMET NATJEČAJA I UVJETI ZA PRIJAVITELJE

Sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju (dalje u tekstu: sunčana elektrana), mogu ostvariti fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Pazina (u tekstu: građani) na postojeće obiteljske kuće.

Prijavitelji kroz Natječaj mogu ostvariti:

 • Sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane u iznosu od 50%, kojim će on za nositelja prijave iznositi 200,00 EUR (1.506,90 HRK);
 • Dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane izrađen i plaćen u 2023. godini u iznosu od 50%, maksimalno do 200,00 EUR (1.506,90 HRK).
 • Punu podršku u prijavi na nadolazeći javni poziv FZOEUza sufinanciranje ugradnje sunčane elektrane, a što uključuje administrativnu podršku te podršku u pronalasku pouzdanog izvođača sunčane elektrane i nabavi opreme.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Natječaja (u tekstu: obiteljska kuća) je zgrada:

 1. koja je zakonita:
 • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj: 153113, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
 • koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost,
 1. u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
 2. koja ima najviše tri stambene jedinice,

Predmet Javnog poziva nisu:

 1. zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22100, 73100, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
 2. obiteljske kuće:
 • koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno),
 • kojima je suvlasnik pravna osoba i
 1. postojeće fotonaponske elektrane na obiteljskim kućama koje se nadograđuju/proširuju.

Pravo na subvencioniranu cijenu glavnog elektrotehničkog projekta, mogu ostvariti građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete (u tekstu: Korisnici):

 1. vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,
 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekt provodi, prijavljeno do trenutka predaje dokumentacije ili prije,
 3. mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime podnositelja zahtjeva,
 4. ispune Prijavni obrazac za ostvarivanje subvencionirane cijene glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane (u tekstu: prijava),
 5. prihvate uvjete sukladno Natječaju.

BODOVANJE

Bodovanje prijava na javni poziv će se izvršiti na temelju sljedećih kriterija:

 • Godišnja potrošnja električne energije kućanstva (maksimalno 50 bodova, dokazuje se dostavom energetske kartice za razdoblje za sve mjesece u 2022. godini):
  • od 0 do 2.000 kWh/godišnje (10 bodova);
  • od 2.001 do 4.000 kWh/godišnje (30 bodova);
  • 001 ili više kWh/godišnje (50 bodova).
 • Broj korisnika/članova kućanstva (maksimalno 40 bodova, dokazuje se dostavom potvrde o prebivalištu ili osobnih iskaznica za prijavitelja i sve članove kućanstva – skenirani dokument):
  • 1 član kućanstva (10 bodova);
  • 2 člana kućanstva (20 bodova);
  • 3 člana kućanstva (30 bodova);
  • 4 ili više članova kućanstva (40 bodova).
 • Posjedovanje energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu obiteljske kuće za koju se izrađuje projekt (maksimalno 10 bodova, dokazuje se dostavom energetskog certifikata i izvješća – skenirani dokument):
  • Ne posjeduje (0 bodova);
  • Posjeduje (10 bodova).

Maksimalan ukupni broj bodova koji jedna prijava može ostvariti je 100. U slučaju jednakoga broja bodova, prednost ima građanin koji je prije podnio prijavu.

TRAŽENA DOKUMENTACIJA

Za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane dokumentacija se smatra potpunom ukoliko sadržava:

 1. Prijavni obrazac
 2. Izjava o davanju suglasnosti (privole) za prikupljanje i obradu osobnih podataka
 3. Izjava o suglasnosti za provođenje projekta ostalih suvlasnika (ukoliko postoje)
 4. Obostrana preslika osobne iskaznice (potvrdu o prebivalištu ako adresa na osobnoj iskaznici nije ista kao adresa obiteljske kuće na kojoj se provodi projekt) vlasnika, suvlasnika i ostalih članova kućanstva
 5. Dokaz o zakonitosti/legalnosti građevine (obavezan žig pravomoćnosti)
 6. Zemljišno-knjižni izvadak
 7. Uvjerenje/Potvrda nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica, ako se razlikuju brojevi čestica
 8. Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje

je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

 1. Energetska kartica za sve mjesece u 2022. godini
 2. Tlocrt i skica krova
 3. Fotografije objekta i krova, na kojim je vidljivo trenutno stanje krova

Za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane koji je izrađen i plaćen u 2023. godini,  dokumentacija se smatra potpunom ukoliko sadržava:

 1. Prijavni obrazac
 2. Izjava o davanju suglasnosti (privole) za prikupljanje i obradu osobnih podataka
 3. Izjava o suglasnosti za provođenje projekta ostalih suvlasnika (ukoliko postoje)
 4. Obostrana preslika osobne iskaznice (potvrdu o prebivalištu ako adresa na osobnoj iskaznici nije ista kao adresa obiteljske kuće na kojoj se provodi projekt) vlasnika, suvlasnika i ostalih članova kućanstva
 5. Dokaz o zakonitosti/legalnosti građevine (obavezan žig pravomoćnosti)
 6. Zemljišno-knjižni izvadak
 7. Energetska kartica za sve mjesece u 2022. godini
 8. Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 9. Glavni elektrotehnički projekt za sunčanu elektranu,
 10. Račun i dokaz o plaćanju računa (potvrda o plaćanju ili izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o uplati)
 11. Energetski certifikat (ako postoji, za potrebe bodovanja)

U obzir će se uzimati samo oni glavni elektrotehnički projekti koji su izrađeni i plaćeni u 2023. godini.

DOSTAVLJANJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava od 05. rujna  do 01. prosinca 2023. godine.

Sva dokumentacija se podnosi isključivo digitalnim putem, dostavom potpune tražene dokumentacije na e-mail [email protected] s navedenim predmetom e-maila:   “JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu na području grada Pazina u 2023. godini”.

Prijave se razmatraju prema rednom broju zaprimanja.

Prijavitelj u roku za dostavu prijave, a prije donošenja odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava, može odustati od prijave kao i izmijeniti ili dopuniti istu. U slučaju izmjene ili dopune prijava dobiva novi redni broj koji se tada smatra rednim brojem podnošenja prijave.

Rezultati natječaja biti će poznati u roku od 15 dana od zatvaranja natječaja, a prijavitelji će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem e-maila. Korisnici koji ostvare pravo na sufinanciranu cijenu izrade glavnog elektrotehničkog projekta, imaju mogućnost iskoristiti to pravo u roku od 3 mjeseca od zatvaranja natječaja.

OSTALE INFORMACIJE

Ovaj poziv objavljen je na mrežnoj stranici Grada Pazina:

 • Zelena energetska zadruga je pravna osoba koja će obrađivati osobne podatke građana (ime, prezime, OIB, adresa prebivališta, broj mobitela i/ili telefona, adresa e-pošte i vlastoručni potpis) u svrhu provođenja Javnog poziva.

Zelena energetska zadruga će osobne podatke o građanima obrađivati i čuvati na propisani način i neće ih dostavljati trećim stranama na obradu bez pisane privole istih sukladno:

 • Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka),
 • Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i
 • Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002 EZ).

Osobni podaci koristit će se samo u nužnom opsegu za ostvarenje svrhe iz prijave na ovaj Natječaj.

Za više informacija, molimo obratite nam se na:

Natječaj za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu je raspisan u suradnji s Zelenom energetskom zadrugom (ZEZ). Obradu zaprimljenih prijava će vršiti Upravni odjel za komunalni sustav Grada Pazina u suradnji s Zelenom energetskom zadrugom (ZEZ).

Priloženi dokumenti:

Javni poziv_sufinanciranje projekta_sunčane elektrane

Prijavni obrazac

Izjava_o_davanju_suglasnosti_privole_za_prikupljanje_i_obradu_osobnih_podataka (1)