Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina za 2022. godinu

Na temelju članka 15. Odluke o priznanjima i nagradama Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 7/23.), Komisija za priznanja i nagrade Gradskog vijeća Grada Pazina raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i
nagrada Grada Pazina za 2022. godinu

1. Sukladno Odluci o priznanjima i nagradama Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 7/23.) pokreće se postupak za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina za 2022. godinu, kao i proglašenje počasnog građanina Grada Pazina, za zasluge i doprinos na određenom području ili djelatnosti, za iznimnu hrabrost u posebnim okolnostima, te za posebne zasluge u promicanju i doprinosu od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Pazina.

2. Priznanja i nagrade Grada Pazina su: Grb Grada Pazina, Plaketa Grada Pazina, Nagrada Grada Pazina, Povelja Grada Pazina, Zahvalnica Grada Pazina i proglašenje počasnog građanina/građanke Grada Pazina.

Kriteriji za dodjelu priznanja i nagrada su:

1) Grb Grada Pazina kao najviši izraz priznanja Grada Pazina dodjeljuje se pravnim osobama i drugim tijelima za ostvarene izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Grada, za  prepoznatljiv dugogodišnji kontinuirani rad u pravilu nakon navršenih 25, 50, 75, 100 i više jubilarnih godina, javnim i drugim ustanovama, lokalnim jedinicama, državnim tijelima i drugim institucijama i tijelima za izniman doprinos u promicanju položaja, ugleda i razvitka Grada Pazina sa drugim tijelima i institucijama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, demokracije, kulturnom i humanitarnom djelovanju, te pojedincima, stvaraocima, gostima i prijateljima Grada Pazina za učinjena dobra u promicanju mira i ljudskih prava, za njihove izuzetne zasluge ili za posebne napore i rezultate, kad svojim činom, djelom ili višegodišnjim radom i plodnom suradnjom trajno zaduže Grad Pazin, bez obzira na područje javne djelatnosti na kojem se to ispoljilo.

2) Plaketa Grada Pazina dodjeljuje se pravnim osobama, javnim i drugim ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, državnim tijelima, drugim institucijama i tijelima, službama i udrugama za osobito dobru višegodišnju  kontinuiranu suradnju i prijateljstvo s Gradom Pazinom ili za njihov značajan doprinos i ostvarene rezultate čime su doprinijeli  značajnijem razvitku Grada Pazina, bez obzira na područja na kojima se to iskazalo, te istaknutim pojedincima iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, izdavaštva, zdravstva i socijalne skrbi, humanitarnih aktivnosti, zaštite čovjekove okoline, obrane, sigurnosti, vjerskog i iz drugih područja rada i stvaralaštva, za učinjena dobra u promicanju i razvoju tolerancije, za posebne zasluge ili zapažene rezultate u navedenim djelatnostima uz uspješno dovršenje posebno značajnih programa i projekata za osobit doprinos razvitka i ugleda Grada Pazina i dobrobiti njegovih građana, te za druga djela ili zasluge kojima su zadužili Grad Pazin.

3) Nagrada Grada Pazina dodjeljuje se građanima, pravnim osobama, ustanovama,  udrugama i drugim tijelima za zapaženi stvaralački rad ili za postignuta dostignuća i ostvarene rezultate u gospodarskim i drugim djelatnostima, te za sveukupni doprinos u promidžbi Grada, ostvarene u 2022. godini.

4) Povelja Grada Pazina dodjeljuje se tvrtkama, javnim i drugim ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, institucijama i drugim tijelima, te društvima, udruženjima građana, klubovima, te pojedincima za značajne rezultate ili za poseban doprinos na području njihovoga rada, aktivnosti i stvaralaštva, kad je to od interesa za Grad Pazin ili kad svojom djelatnošću promiču interese i ugled Grada Pazina, bez obzira na područje u kojem su ti rezultati i doprinosi iskazani.

5) Zahvalnica Grada Pazina dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama, udrugama, klubovima, institucijama i drugim tijelima uz prigodne manifestacije, prijeme, nastupe, posjete ili uz određene druge događaje, ako su svojim radom, aktivnošću, rezultatima, plasmanom ili značajnim doprinosom u području svoje ili drugih djelatnosti posebno doprinijeli promicanju tih djelatnosti i ugleda Grada Pazina, odnosno sredine u kojoj žive i rade, te ako su donacijom i drugim  oblicima pomoći pomagali Gradu Pazinu ili njegovim građanima/građankama.

6) Počasni građanin Grada Pazina – Osobu iz zemlje ili inozemstva koja se svojim višegodišnjim radom, aktivnošću i posebnim rezultatima ili višekratnim djelima i dosljednim zalaganjem afirmirala kao prijatelj/prijateljica Grada Pazina ili promicatelj/promicateljica njegova ugleda, odnosno osobu koja se svojim zaslugama osobito istakla u razvitku Grada Pazina i zadužila njegove građane/građanke na način da bi građanima/građankama Grada Pazina bila čast da je ta osoba građanin/građanka Grada Pazina, Gradsko vijeće Grada Pazina može proglasiti počasnim građaninom/građankom Grada Pazina.

Uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu priznanja i nagrada propisani su Odlukom o priznanjima i nagradama Grada Pazina.

3. Pravo predlaganja kandidata za dodjelu priznanja imaju Gradsko vijeće, Gradonačelnik/Gradonačelnica Grada Pazina, Komisija za priznanja i nagrade Grada Pazina, vijeća mjesnih odbora, političke stranke, vjerske zajednice, udruge i druge pravne osobe, institucije i druga tijela te pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Pazina.

4. Ukoliko kandidate predlažu vijeća mjesnih odbora, političke stranke, vjerske zajednice, udruge, ustanove i druge pravne osobe s javim ovlastima uz prijavu je potrebno priložiti i odluku nadležnog upravljačkog tijela kojom se daje suglasnost na prijedlog.

5. Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada dostavljaju se Komisiji za dodjelu priznanja i nagrada Gradskog vijeća Grada Pazina, koja sastavlja konačni prijedlog za dodjelu priznanja s obrazloženjem i upućuje ga Gradskom vijeću koje donosi Odluku o dodjeli priznanja i nagrada Grada Pazina.

6. Prijedlozi kandidata za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina dostavljaju se u pismenom obliku na unificiranom obrascu koji sadrži podatke predlagatelja, podatke o kandidatu za kojeg se predlaže dodjela priznanja, naziv priznanja za koji se podnosi inicijativa te pisano obrazloženje. Obrazac prijedloga mora biti potpisan od strane predlagatelja/ovlaštene osobe predlagatelja te ovjeren službenim pečatom. Obrazac prijedloga može biti i digitalno potpisan.

Obrazac je objavljen na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr , a može se preuzeti i u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Ul. Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10.

7. Obrazloženje koji je sastavni dio Obrasca mora sadržavati opis doprinosa, zasluga i rezultata na kojima se temelji prijedlog te mora biti potkrijepljeno odgovarajućim informacijama koje je moguće provjeriti. Priznanja i nagrade se ne mogu dodijeliti za aktivnosti redovnog rada već za doprinos koji uključuje iznadprosječno zalaganje, uspjehe i rezultate, odnosno dodanu društvenu i/ili stručnu vrijednost.

Obrazloženje mora biti u suglasju s uvjetima za svako pojedino priznanje sukladno člancima 3., 6., 9., 10., 11. ili 12. Odluke o priznanjima i nagradama Grada Pazina.

8. Prijedlozi kandidata za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva na službenim stranicama Grada Pazina, odnosno do 21. travnja 2023. godine, poštom ili osobno na adresu:

GRAD PAZIN,
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin
Komisija za priznanja i nagrade Gradskog vijeća Grada Pazina
s naznakom
„Prijedlog kandidata za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina za 2022. godinu “

ili putem e-mail-a: [email protected]

9. Nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati.

10. Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

KLASA: 061-02/23-01/02
URBROJ: 2163-01-02/02-23-3
Pazin, 21. ožujka 2023.

GRAD PAZIN
Komisija za priznanja i nagrade
Gradskog vijeća Grada Pazina

Predsjednik Komisije
Serđo Rigo, v.r.

Prilozi:
1. Odluka o priznanjima i nagradama Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 7/23.)
2. Obrazac za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina za 2022. godinu.doc