Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove/članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15. i 45/21.), Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina

1. Sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15. i 45/21.)[1], pokreće se postupak izbora za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kao radnog i savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, a s ciljem promicanja ravnopravnosti među spolovima na području Grada Pazina.

 

2. Povjerenstvo ima ukupno pet (5) članova. Članove Povjerenstva imenuje Gradsko vijeće na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina iz redova vijećnika Gradskog vijeća, predstavnika nevladinih udruga, nezavisnih stručnjaka i građana. Predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva biraju članovi između sebe na sjednici javnim glasovanjem. Mandat članova Povjerenstva vezuje se uz mandatno razdoblje Gradskog vijeća.

3. Pravo predlaganja kandidata za članove Povjerenstva imaju članovi Gradskog vijeća Grada Pazina, političke stranke i nezavisne liste Grada Pazina koje participiraju u radu Gradskog vijeća, nevladine udruge i/ili pravne osobe iz područja djelokruga rada Povjerenstva sa sjedištem na području Grada Pazina.

4. Prijedlozi kandidata za članove Povjerenstva podnose se u pismenom obliku putem Obrasca za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina koji je zajedno s Izjavom kandidata o prihvaćanju prijedloga za izbor člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina čini obvezni sastavni dio dokumentacije.

5. Iz obrazloženja prijedloga kandidata za članove Povjerenstva koji je sastavni dio Obrasca za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina mora biti razvidno da kandidat poznaje problematiku koja spada u djelokrug rada Povjerenstva.

6. Prijedlozi kandidata za članove Povjerenstva dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva na službenim stranicama Grada Pazina, na adresu:

GRAD PAZIN,
Družbe svetog Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin
Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina
s naznakom
„Prijedlog kandidata za izbor članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina “.

7. Nepravovremene, nepotpune ili nepravilno sastavljene Prijedloge kandidata neće se razmatrati.

 

KLASA: 023-01/21-01/34
URBROJ: 2163/01-03-03-21-2
Pazin, 12. studeni  2021.

Predsjednica
Komisije za izbor i imenovanja
Tanja Grubiša, v.r.

 Prilog:

  1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina,
  2. Obrazac za  predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina,
  3. Izjava kandidata o prihvaćanju prijedloga za izbor člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina.

[1] Sukladno članku 1. stavak 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15. i 45/21.) „ Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u odredbama ove Odluke korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod“ i ista odredba odnosi se i na sve priloge.