Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 23. studenog 2021. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.

DNEVNI  RED

 1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika/vijećnica;
 3. Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2020. godinu;
 4. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2020./2021.;
 5. Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2020. godinu;
 6. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku 2020./2021. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o davanju  suglasnosti na (III.) Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin;
 8. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (I. čitanje);
 9.  Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Pazinu;
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina;
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o zaduživanju za refinanciranje kredita za projekt Rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u Pazinu, Prolaz O. Keršovanija 1;
 12.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. za refinanciranje kredita za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta;
 13. Prijedlog Odluke o davanju jamstva za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. za refinanciranje kredita za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta;
 14. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2022. godini.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 021-05/21-01/51
URBROJ: 2163/01-03-01-21-1
Pazin, 12. studeni 2021.

Predsjednica
Gradskog vijeća
 Enna Peroš, v.r.

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike