Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po modelu POS-a radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Grad Pazin objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po Programu društveno poticajne stanogradnje radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju POS-ovih stanova. Rok za podnošenje zahtjeva je 29. rujan 2023. godine. U svrhu informiranja, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) održat će početkom rujna u Pazinu prezentaciju na kojoj će zainteresirani moći saznati sve relevantne informacije. Cjeloviti tekst Javnog poziva s pripadajućim obrascem zahtjeva i  popisom isprava i dokaza koji se prilažu uz zahtjev nalazi se na e – Oglasnoj ploči ove web stranice.

Društveno poticana stanogradnja (POS) provodi se izgradnjom stanova koji se prodaju po pristupačnijim uvjetima od tržnih. Stanovi će se graditi na katastarskoj čestici broj 1904/1 (3756/1 N.I.) K.O. Pazin, koju je Grad Pazin namijenio u tu svrhu. Zemljište se u naravi nalazi u Zagrebačkoj ulici – Novo Naselje, kod skretanja za Foškiće.

Javnim pozivom se propisuju uvjeti i mjerila za određivanje Liste reda prvenstva za kupnju POS stanova na području Grada Pazina te način bodovanja po pojedinim mjerilima.

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a imaju građani i građanke koji su državljani Republike Hrvatske i na dan objave Javnog poziva nisu navršili 50 (pedeset) godina života, pod uvjetom da oni i članovi obiteljskog domaćinstva, koje navedu u zahtjevu, nemaju, i pet godina prije dana objave Javnog poziva, nisu imali u vlasništvu stan, kuću te kakvu drugu nekretninu stambene namjene ili građevinsko zemljište na kojem je moguća stambena izgradnja.

Prvenstvo pri kupnji POS stana imaju, dakle,  građani i građanke  koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja. Lista reda prvenstva utvrđuje se na osnovi slijedećih mjerila:

  • stambeni status članova obiteljskog domaćinstva
  • mjesto i vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva
  • životna dob podnositelja zahtjeva
  • broj maloljetne djece obiteljskog domaćinstva
  • stupanj obrazovanja (stupnja stručne spreme) podnositelja zahtjeva
  • zdravstveno stanje člana/članova obiteljskog domaćinstva
  • sudjelovanje u domovinskom ratu člana/članova obiteljskog domaćinstva i
  • status člana obitelji smrtnog stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za člana/članove obiteljskog domaćinstva.

Zahtjevi za kupnju stana s potrebnom dokumentacijom moraju biti dostavljeni najkasnije do 29. rujna 2023. godine,  isključivo na obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva.

Obrazac zahtjeva za kupnju stana i obrasce pripadajućih izjava je moguće preuzeti i neposredno u službenim prostorijama Grada Pazina, u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko pravne poslove, na adresi Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, radnim danom u uredovno radno vrijeme.

Zahtjevi za kupnju stana s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju putem pošte na adresu: Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, ili osobno u Pisarnicu Grada Pazina, u zatvorenoj omotnici  s naznakom „JAVNI POZIV – PROGRAM POS – NE OTVARAJ“.

Popis isprava i dokaza koji se prilažu uz zahtjev naveden je u  Javnom pozivu te u nastavku;

Javni poziv za kupnju stanova

Obrazac 1. Zahtjev za kupnju stana
Obrazac 2. Izjava o vlasništvu
Obrazac 3. Izjava o statusu obiteljskog domaćinstva
Obrazac 4.Izjava o stanovanju, bez srodstva
Obrazac 5. Izjava o stanovanju, srodstvo

Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova_POS_Grad Pazin

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko pravne poslove Grada Pazina osobno ili putem telefona na 052/ 635-105 u uredovno radno vrijeme.