Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Donesena Odluka o dodjeli nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“. Broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 34. Statuta Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 17/09., 04/13., 23/14., 1/18., 20/05., 4/21. i 24/21.- pročišćeni tekst), a sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.,

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21.) te Pravilnika o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službene novine Grada Pazina“ broj 48/16.) Gradonačelnica Grada Pazina dana 31. kolovoza 2023. godine donijela je Odluku o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.

Odluka o dodjeli nekretnina/prostora udrugama