Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Oglasna ploča

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina

Na  temelju  članka  96.  i  97.  Zakona  o  prostornom  uređenju  („Narodne  novine“  broj 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019) i Zaključka Gradonačelnice Grada Pazina KLASA: 350-02/20-01/04,  URBROJ:  2163-01-1/1-22-86  od  18. veljače 2022.  godine  nositelj  izrade  Upravni  odjel  za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina

Saznajte više »

Javni poziv – financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 111/21) i članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.-pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Pazina objavljuje

 

 JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija

u 2022. godini

Saznajte više »

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija OCD od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina

Grad Pazin poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Pazina za 2022. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je zaključno do 11. veljače 2022. godine. Saznajte više »

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.), članaka 8. i 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/14.) te članaka 22. i 31.a Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 6/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 21. prosinca 2021. godine objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina.

 Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina

 

Konačne Rang liste za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/studijskoj 2021./2022. godini

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 43/21.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske 2021/2022. godine, KLASA: 602-01/21-01/09, URBROJ: 2163/01-01-01-21-5 od 08. studenog 2021. godine,  Gradonačelnica Grada Pazina 22. prosinca 2021. godine donosi

KONAČNU RANG LISTU ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ 2021./2022. GODINI

Konačna rang lista – učenici stipendisti

Zaključak – stipendije- učenici

KONAČNU RANG LISTU ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA U STUDIJSKOJ 2021./2022. GODINI

Konačna rang lista – studenti stipendisti

Zaključak stipendije- studenti

 

JAVNI POZIV za prijavu problema i prijedloga za unaprjeđenje prometne sigurnosti na području Grada Pazina

JAVNI POZIV

za prijavu problema i prijedloga za unaprjeđenje prometne sigurnosti na području Grada Pazina

 

Komisija za promet Grada Pazina upućuje Javni poziv zainteresiranoj javnosti – građanima i građankama, udrugama, građanskim inicijativama, javnim i privatnim ustanovama i subjektima na području Grada Pazina da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu unapređenju prometne sigurnosti na području Grada Pazina.

Javni poziv objavljuje se u cilju prikupljanja informacija  o potrebama i prijedlozima za kvalitetnije rješavanje pojedinih kritičnih točaka na području Grada Pazina (pješačkih prijelaza, prometne signalizacije, stanja nerazvrstanih cesta, parkiranja, regulacije prometa itd.).

Uz opis problema molimo priložiti fotografiju lokacije te sve dostaviti na e-mail [email protected]  (za Komisiju za promet) ili poštom na adresu Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin, (za Komisiju za promet), zaključno s 10. siječnja 2022. godine.

Komisija za promet razmotrit će pristigle prijave sukladno kriterijima prometne sigurnosti, propusne moći, prostornog uklapanja i ekonomičnosti te pripremiti prijedlog prioriteta i mjera za poboljšanje i unapređenje prometne sigurnosti na području Grada Pazina za 2022. i 2023. godinu.

Komisija za promet