Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Oglasna ploča

Obavijest o objavi Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro u 2019. godini

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 17/09, 04/13, 23/14 i 01/18), članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli nekretnina/ prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (dalje u tekstu: Pravilnik) („Službene novine Grada Pazina“, broj 48/16.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/ prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro KLASA: 372-01/19-01/02, URBROJ: 2163/01-01-01-19-2  od  14. siječnja 2019. godine, Gradonačelnik Grada Pazina raspisuje Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro u 2019. godini

Tekst javnog natječaja sa cjelokupnom dokumentacijom dostupan je na službenim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr

Rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaj je 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: drustvene.djelatnosti@pazin.hr, i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Javnog natječaja.

 

                                                                                           Pročelnica

                                                                                                Nevija Srdoč

Obavijest o objavi Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini

Na temelju članka 18. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa/ projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 1/2016.), gradonačelnik Grada Pazina donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini KLASA: 400-06/19-01/02, URBROJ 2163/01-01-01-19-2 od 04. siječnja 2019. godine.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini raspisan je 15. siječnja 2019. godine.

 

                Tekst javnog natječaja sa cjelokupnom dokumentacijom dostupan je na službenim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr

Rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaj je zaključno do 15. veljače 2019. godine.

                Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: drustvene.djelatnosti@pazin.hr, i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili, a najkasnije 7 dana prije isteka ovog Natječaja.

Grad Pazin će za potencijalne prijavitelje održati pripremnu radionicu za izradu prijava programa/projekata/manifestacija i to najkasnije 15 dana prije isteka ovog Natječaja.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Grad Pazin ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

 

Pročelnica

               Nevija Srdoč

Grad Pazin objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 20. siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, putem pošte ili osobno na adresu Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 PAZIN ili putem emaila – zoran.slokovic@pazin.hr

Saznajte više »

Donesena Odluka o dodjeli nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) te članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 17/09., 04/13., 23/14. i 1/18.), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te Pravilnika  o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službene novine Grada Pazina“, broj 48/16.), Gradonačelnik Grada Pazina je dana 27. prosinca 2018. godine donio Odluku o dodjeli nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.

Odluka – prostori

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu nekretnina udrugama

Nakon izvršenog bodovanja Prijava pristiglih na Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro od 26. listopada 2018. g., Povjerenstvo za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama  dana 14. prosinca 2018. godine utvrdilo je Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedine nekretnine. Istu možete pogledati ovdje: Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedine nekretnine.docx

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.