Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Oglasna ploča

Obavijest obveznicima poreza na kuće za odmor

Pozivaju se novi vlasnici kuća za odmor na području Grada Pazina, kao i postojeći vlasnici ukoliko je došlo do promjene koja utječe na utvrđivanje porezne obveze da dostave podatke o kući za odmor u svrhu utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2020. godini.

Prijave s podacima o kućama za odmor (mjesto i adresa, korisna površina, podaci o vlasniku) mogu se dostaviti osobno u pisarnicu Grada Pazina, poštom na adresu Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin ili putem elektronske pošte: [email protected]

Rok za dostavu podataka je 31. ožujak 2020. godine.

Molimo da uz Prijavu dostavite i popratnu dokumentaciju (kopiju zemljišno-knjižnog izvatka, ugovor o nasljeđivanju ili darovanju, rješenje suda ili drugu dokumentaciju iz koje su vidljivi potrebni podaci).

Kaznene odredbe za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza propisane su člankom 56. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17). Novčana kazna za pravnu osobu propisana je u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kn, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kn. Novčana kazna za fizičku osobu  propisana je u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kn, a novčana kazna za fizičku osobu obrtnika ili fizičku osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost propisana je u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koristi za trajno stanovanje.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao i zgrade koje se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Pazina.

Porez na kuće za odmor na području Grada Pazina plaća se u iznosu od 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor, sukladno Odluci o porezima Grada Pazina (”Službene novine Grada Pazina” broj 15/17, 43/17).

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza. Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi nadležni upravni odjel Grada Pazina.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom upravnom odjelu Grada dostaviti podatke o kući za odmor, o mjestu gdje se kuća nalazi, korisnu površinu kuće te druge podatke potrebne za razrez poreza najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

U roku 15 dana od nastale promjene koja utječe na utvrđivanje porezne obveze, obveznik je dužan dostaviti dokaz o nastaloj promjeni.

OBRAZAC PRIJAVE podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2020. godinu

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2020. godini

Grad Pazin poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Pazina za 2020. godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 17. veljače 2020. godine.

Saznajte više »

Natječaj za izradu loga Savjeta mladih Grada Pazina – rok za dostavu 20. siječnja 2020. godine

Grad Pazin sa savjetodavnim tijelom Savjetom mladih Grada Pazina Te poziva da pokažeš svoj talent i osvojiš 500,00 kn.
Od 10. prosinca 2019. do 20. siječnja 2020. godine odvija se natječaj za najbolji logo koji će se koristiti u vizualima Gradskog savjeta mladih Grada Pazina. Autor pobjedničkog loga bit će nagrađen s 500,00 kn.

Saznajte više »

Objavljena Konačna Rang lista za dodjelu studentskih stipendija u studijskoj 2019./2020. godini

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 26/17.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske godine 2019/2020., KLASA: KLASA: 602-01/19-01/06, URBROJ: 2163/01-01-01-19-5 od 21. kolovoza 2019. godine, , Gradonačelnik 5. prosinca 2019. godine donosi Konačnu Rang listu za dodjelu studentskih stipendija u studijskoj 2019./2020. godini.

Rang listu možete pogledati u nastavku:

Konačna rang lista – studenti stipendisti

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.