Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaji

Obavijest i upute o prethodnoj provjeri znanja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik za vođenje projekata i pravne poslove

OBAVIJEST I UPUTE
O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA KANDIDATA

prijavljenih na Javni natječaj za radno mjesto: Viši stručni suradnik za vođenje projekata i pravne poslove, objavljen u Narodnim novinama broj 36/16 i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Pazin i Grada Pazina dana 20. travnja 2016. godine

Za kandidate prijavljene na Natječaj za prijam u službu koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj.
Prethodna provjera znanja kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.
Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

I. Područje testiranja:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11),
3. Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12),
4. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 4/13 i 23/14),
5. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/09 i 29/11),
6. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine broj 92/14),
7. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru europskoga socijalnog fonda (Narodne novine broj 149/14),
8. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine broj 143/14),
9. Europski strukturni i investicijski fondovi, i Programi Unije (http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi).

II. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:
Testiranje kandidata održat će se u četvrtak, 05. svibnja 2016. godine s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin.

III. Pravila testiranja:
1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
kandidata.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.
Izrazi koji se koriste u ovoj Obavijesti uporabljeni su neutralno i odnose se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

KLASA:112-01/16-01/06
URBROJ: 2163/01-04-01-16-12
Pazin, 28. travnja 2016.

GRAD PAZIN

Ured Grada

Nadopuna! Javni natječaj za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2016. godini

Grad Pazin  je 29. ožujka 2016. objavio Javni natječaj za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2016. godini. Rok za prijavu ističe 28.4.2016.godine a prijaviti se mogu organizacije civilnog društva.

Objavljenu natječajnu dokumentaciju pri prijavi potrebno je nadopuniti dokazom da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom (Obrazac izjave):

Obrazac Izjave o nekažnjavanju_Dan Grada 2016.docx

Preostala Natječajna dokumentacija objavljena je OVDJE.

Javni natječaj za prijam u službu -Viši stručni suradnik za vođenje projekata i pravne poslove

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) Predstojnik Ureda Grada raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu

1. Viši stručni suradnik za vođenje projekata i pravne poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– aktivno znanje engleskog jezika
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 12. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Na Natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju na odgovarajućim poslovima radni staž od najmanje jedne (1) godine, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.
Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Natječajem objavljeni su na web-stranici Grada Pazina, www.pazin.hr.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranici Grada Pazina, www.pazin.hr najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Prijava na Natječaj mora sadržavati:
– životopis
– presliku diplome
– presliku osobne iskaznice ili domovnice
– dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a)
– dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu, rješenje)
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe, indeksa, uvjerenja i sl., pisana izjava)
– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, potvrda, pisana izjava)
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i. 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom na adresu: Grad Pazin, Ured Grada, Predstojnik, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom «Za prijam u službu».
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Na Natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj Natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

KLASA:  112-01/16-01/6
URBROJ: 2163/01-04-01-16-1
Pazin, 14. travnja 2016.

Predstojnik
Zoran Sloković,v.r.

 

Napomena:
Javni natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za vođenje projekata i pravne poslove objavljen je u “Narodnim novinama” od 20. travnja 2016. godine.
Poslovi i zadaće radnog mjesta Višeg stručnog suradnika za vođenje projekata i pravne poslove (II. kategorija, 6. klasifikacijski rang) opisani su točki 6. članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/12., 1/13., 46/14., 26/15. i 11/16.).
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta određen je u članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 21/10. i 39/11.).

Javni Poziv ustanovama na iskaz interesa za suradnju za predlaganje aktivnosti obilježavanja Dana Grada Pazina 2016. godine

Grad Pazin – Ured Grada objavljuje poziv ustanovama na iskaz interesa za suradnju za predlaganje aktivnosti obilježavanja Dana Grada Pazina 2016. godine (02. lipnja 2016. godine).
Prijaviti se mogu aktivnosti kulturnog, zabavnog i sportskog karaktera namijenjene građanstvu a koje se odvijaju u Gradu Pazinu u periodu od 20. svibnja do 13. lipnja 2016. godine a organiziraju ih ustanove kojima je osnivač Grad Pazin ili predložene aktivnosti provode u Pazinu. Saznajte više »

Javni natječaj udrugama za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2016. godini

Grad Pazin objavio je Javni natječaj za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2016. godini. Rok za prijavu ističe 28.4.2016.godine a prijaviti se mogu organizacije civilnog društva. Svaka OCD može prijaviti najviše dvije (2) manifestacije u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe unutar vremena od 20. svibnja do 13. lipnja 2016. godine. Ista organizacija može biti partner na više manifestacija.

U nastavku možete pronaći sve obrasce vezane uz natječaj Saznajte više »

POZIV kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Pazina

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju propisane uvjete da pristupe razgovoru koji će se održati u srijedu, 9. prosinca 2015. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin

Cjelokupni tekst poziva možete pronaći OVDJE

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za EU projekte

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za  EU projekte objavljenog na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Pazin i Grada Pazina dana 19. studenog 2015. godine

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju propisane uvjete da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (dalje: testiranje) koje će se održati u srijedu, 9. prosinca 2015. godine s početkom u 8,00 sati u Velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin  Saznajte više »