Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za komunalno prometno redarstvo

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na
neodređeno puno radno vrijeme  u
Upravni odjel za komunalni sustav na radno mjesto
Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za komunalno prometno redarstvo
objavljenog u Narodnim novinama broj 128/2022., broj oglasa u izdanju 7319. i
na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 02. studenog 2022. godine.

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Javni natječaj.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u utorak, 22. studenog 2022. godine s početkom u 09,00 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru znanja:

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.),
 2. Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13.),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09. i 110/21.),
 4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22.)
 5. Odluka o komunalnom redu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi“ broj 54/19.),
 6. Odluka o uređenju prometa na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi“ broj 5/20.),

III.  Pravila testiranja:

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
 2. Provjera poznavanja pravnih i drugih izvora za sve kandidate/kandidatkinje obaviti će se testiranjem za provjeru znanja (na pisana pitanja/pisani odgovor).
 3. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:
  – koristiti se bilo kakvom literaturom;
  – koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  – napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
  – razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju     kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

OPIS POSLOVA:

– obavlja poslove nadzora provođenja i održavanja komunalnog reda,
– vrši nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim gradskim  površinama,
– sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila,
– vrši knjiženje prometnih prekršaja,
– šalje prometne prekršaje na vanjsko postupanje,
– vodi prekršajni postupak i postupak prisilne naplate za prometne prekršaje,
– inicira pokretanje prekršajnog postupka, izriče i naplaćuje kazne, izdaje i kontrolira naplatu obveznih prekršajnih  naloga iz područja komunalnog redarstva,
– vodi postupak i donosi rješenja iz nadležnosti komunalnog redarstva u području građevinske inspekcije,
– vodi postupak i donosi rješenja iz drugih područja nadležnosti komunalnog redarstva propisanih zakonima i odlukama Grada Pazina,
– rješava zahtjeve za korištenjem javnih površina,
– izrađuje mjesečna, polugodišnja te godišnja izvješća,
– obavlja poslove iz svog djelokruga u područjima gospodarenja otpadom, zaštite životne sredine i zaštite životinja,
– obavlja stručne i tehničke poslove iz oblasti zaštite bilja i hortikulturnog uređenja,
– obavlja poslove vezano uz divlja odlagališta,
– sudjeluje u praćenju rada trgovačkih društava koja obavljaju komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih i atmosferskih voda, te crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz sabirnih jama te sudjeluje u izradi godišnjih programa rada gradnje i održavanja komunalne infrastrukture,
– u suradnji s  službenikom za nabavu sudjeluje u pripremi stručnih podloga, analiza i podatka potrebnih za izradu plana nabave, provedbi postupaka javne i jednostavne nabave roba/radova/usluga, te  prati realizaciju sklopljenih ugovora u okviru svog djelokruga rada,
– priprema razvojne projekte, kako prometa u mirovanju tako i usmjeravanja istog,
– kontrolira prometne znakove, vertikalnu te horizontalnu signalizaciju,
– priprema materijal Komisiji za promet Grada Pazina te sudjeluje u njenom radu,
– sudjeluje u izradi programa rada i izvještaja o radu Odjela,
– surađuje s drugim nadležnim tijelima i društvima,
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 3.00, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14., 41/18., 36/22. i 39/22.) – 3.214,33 kuna bruto.

KLASA: 112-01/22-01/20
URBROJ: 2163-01-06/02-22-13
Pazin, 16. studenog 2022. godine

Povjerenstvo za provedbu
Javnog Natječaja za prijam u službu
Višeg stručnog suradnika/Više stručne suradnice 2.
za komunalno prometno redarstvo