Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Završena javna rasprava o prijedlogu Povelje o suradnji Grada Pazina i organizacija civilnog društva

U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09.) provedena je javna rasprava o Prijedlogu Povelje o suradnji između Grada Pazina i organizacija civilnog društva. Javna rasprava otvorena je 09. srpnja 2012. godine, a zatvorena je 16. srpnja 2012. godine. Organizacijama civilnog društva poštom i elektronskim putem upućen je Prijedlog Povelje o suradnji između Grada Pazina i organizacija civilnog društva. Cilj i svrha javne rasprave je bio da se prikupe mišljenja zainteresirane javnosti o Prijedlogu Povelje o suradnji Grada Pazina i organizacija civilnog društva kojeg je izradio Grad Pazin, te drugih propisa kojima se utvrđuje razvoj civilnog društva na području Grada Pazina.

Sva mišljenja objavljena su javno na web stranici Grada Pazina, a na dospjele prijedloge koji nisu bili prihvaćeni upućeni su odgovori. Na javnu raspravu je pristiglo u roku osam (8) očitovanja te jedno (1) sa zakašnjenjem slijedećih organizacija civilnog društva: Udruge 5R Pazin, Mješovitog pjevačkog zbora „Roženice“ Pazin , Udruge „Veliki mali čovjek“ Pazin, Folklornog društva Pazin, Društva tjelesnih invalida Pazin, Društva „Naša djeca“ Pazin, Gradskog društva Crvenog križa Pazin, Društva likovnih stvaratelja Pazin i Gradske udruge umirovljenika.
O pristiglim prijedlozima možete pročitati niže.
„Smatramo da bi u povelji trebalo biti uređeno pitanje praćenje evaluacije rezultata rada udruga. To bi moglo biti sastavni dio oblika suradnje pod člankom IV. točka 3. Navedeno smatramo da treba biti uključeno u povelju jer bi tako reciprocitetom moglo biti utvrđeno koje su postojeće udruge doprinijele razvoju civilnog društva u Gradu Pazinu i donijele neku općedruštvenu korist za zajednicu, te bi ovisno o mogućnostima grada mogle biti dodatno financijski stimulirane.

Udruga za održivo življenje 5R
Viktora cara Emina 4
Pazin“
  Odgovor:

Poštovani,

Zahvaljujemo na slanju prijedloga i sugestije na tekst Povelje o suradnji organizacija civilnog društva i Grada Pazina (dalje: Povelja). Pitanje evaluacije za koju predlažete da se uvrsti u članak IV. točku 3. Povelje, bitan je dio procesa financiranja koji se u dosadašnjoj praksi realizirao kroz ugovornu obvezu izvještavanja o provedenom projektu/programu koje su organizacije civilnog društva provodile. Grad Pazin na što je više moguće sistematičan i objektivan način nastoji odrediti relevantnost, učinkovitost, ekonomičnost i utjecaj aktivnosti s obzirom na posebne ciljeve projekta/programa.
No, evaluacija projekata je proces koji će se urediti Pravilima o kriterijima za financiranje aktivnosti, projekata i programa organizacija civilnog društva.

Grad Pazin

„Aktivnosti na pripremi i pisanju programa kojima OCD konkuriraju za sredstva
kojima se sufinanciraju projekti i programi vrlo su opsežne i iziskuju mnogo
vremena za njihovu pripremu.

Mi u OCD smo amateri koji se u svoje slobodno vrijeme, bez naknade, trudimo
da osmislimo programe koji imaju nekakvu osnovnu ideju, ali formu često nismo u
stanju zadovoljiti.

Predlažem da se u članku IV. OBLICI SURADNJE, kao jedan od oblika suradnje
Grada Pazina i OCD navede i uključivanje stručnih službi Grada u pripremu i pisanje
kandidatura za projekte za koje se OCD kandidiraju.

Ovo je moguće i izostaviti, ako zaživi prijedlog koji je naveden u zaključcima o
Kulturnoj strategiji kojim se išlo ka tome da se OCD pruži stručna potpora u
pisanju programa za javne natječaje, u vidu servisa koji bi mogle koristiti OCD.

Milan Galant, Mješoviti pjevački zbor „Roženice“ Pazin“

Odgovor:

Poštovani,

Zahvaljujemo na davanju prijedloga za izmjenu Povelje o suradnji Grada Pazina i organizacija civilnog društva (dalje: Povelja). Budući da ste aktivno bili uključeni u izradu Kulturne strategije Grada Pazina Vaš prijedlog sastavni je dio Operativnog plana Kulturne strategije Grada Pazina s ciljem razvoja i osnaživanja organizacija civilnog društva u dijelu Aktivnosti pod točkom C – 14. gdje (citiramo) stoji: „Organizirati edukacijske programe za voditelje aktivnosti i uopće poticati edukacijske programe u kulturi“. Također, Vaš prijedlog je sadržan u točki IV. alineji 1. Povelje: „- poticanje i podržavanje aktivnosti projekata i programa OCD koji pridonose razvoju lokalne zajednice i razvoju civilnog društva“.

Grad Pazin

„Nemam posebnih primjedbi i prijedloga. Slažem se s prijedlogom.
Marijana Krbavac Žulić, Gradsko društvo Crvenog križa Pazin“

„Poštovani,

na Prijedlog Povelje o suradnji Grada Pazina i organizacija civilnog društva nemamo primjedbi.
Srdačan pozdrav,

predsjednik Folklornog društva Pazin
Davor Zović“

„Poštovani,
Na prijedlog povelje u ime udruge Veliki mali čovjek šaljem pozitivne komentare te
podržavam donošenje iste u obliku kojem je predložena kako bi se suradnja između
Grada Pazina i OCD-a unaprijedila na obostrano zadovoljstvo.
Srdačan pozdrav,
Toni Erdfeld
Predsjednik udruge „Veliki mali čovjek“

„Poštovani,

s prijedlogom povelje smo suglasni te smatramo da je za rad DLS-a Pazin , ali i ostalih organizacija civilnog društva , izuzetno korisna te se nadamo da će se Grad Pazin rukovoditi i odnositi po načelima navedenim u Povelji.
Društvo likovnih stvaratelja Pazin“

„Društvo tjelesnih invalida Pazin pozdravlja pokretanje Povelje i smatra da će se njenim formaliziranjem omogućiti kvalitetnija suradnja Grada za dobrobit svih sudionika lokalne zajednice.

Tina Šuran, Društvo tjelesnih invalida Pazin“

„Poštovani,
analizirajući Povelju o suradnji Grada Pazina sa OCD, mogu konstatirati:
1. Povelja je dobar način unapređivanja suradnje lokalne zajednice i OCD u ovom slučaju Udruge umirovljenika Pazina. Grad Pazin ima preko 2.300 umirovljenika, dakle korpus stanovništva koji mora biti maksimalno uključen u sve pore života Grada. To je moguće kroz obostrane prave, potpune i stalne informacije. Zato bi bilo potrebno da se umirovljenici uključuju u razvojne strategije Grada, da svojim iskustvima, znanjima i htijenjima pripomognu na razvojnom hodu Grada.
2. Kako bi suradnja bila moguća potrebno je da informacije na vrijeme budu dostupne Udruzi, vid informiranja treba razraditi i on mora biti obvezatan i za Grad i za Udrugu. To obostrano informiranje treba biti periodično, najmanje dva puta godišnje, ili više ovisno o programima.
3.U Gradu djeluju udruge koje imaju istovjetne ciljeve, zadatke i potrebe, zato bi trebalo na nivou Grada organizirati prezentaciju njihovih programa i prema potrebama i efektima rada i korisnosti tog rada u životu lokalne zajednice, iznalaziti financijska sredstva za funkcioniranje istih. Postojanje bilo koje udruge nije samo sebi svrha, ona mora djelovati u interesu članova udruge ali i u interesu lokalne zajednice. Zato svaka udruga mora prezentirati svoje godišnje programe i njih mora verificirati onaj koji ih financijski potpomaže – dakle Grad.
4., Smatram da su Oblici suradnje u Povelji – točke 1., 2., 3. dobro razrađeni , ali oni moraju postati životna realnost.
Ako su ova moja razmišljanja od neko pomoći bit će mi drago.
Pozdravljam Vas. Vinko Cerovac – Udruga umirovljenika Grada Pazina“

Odgovor:
Pored obavještavanja o planiranim aktivnostima i informiranja o natječajima i edukacijama, što je bilo i dio dosadašnje prakse , u narednom periodu ćemo nastojati, posebno kroz rad i aktivnosti Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, poticati suradnju tijela javne uprave s organizacijama civilnog društva, kao i uključivanje javnosti u rad i donošenje akata gradske uprave.

Zahvaljujemo svim organizacijama civilnog društva koji su se svojim primjedbama i prijedlozima uključili u javnu raspravu o Prijedlogu Povelje o suradnji Grada Pazina i organizacija civilnog društva.

                                                                  Upravni odjel za samoupravu,
                                                                  upravu i društvene djelatnosti

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike