Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

POZIV na dostavu prijedloga za uvrštenje u programe javnih potreba Grada Pazina za 2013. godinu

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina upućuje potencijalnim korisnicima Proračuna Grada Pazina u 2013. godini Poziv na dostavu prijedloga za uvrštenje u programe javnih potreba Grada Pazina za 2013. godinu

I.
Pozivaju se dosadašnji i potencijalni korisnici proračuna (ustanove, udruge, mjesni odbori, zaklade i druge pravne osobe) Grada Pazina (dalje: podnositelji Prijave) da najkasnije do 17. rujna 2012. godine dostave svoje Zahtjeve za uvrštenje u Proračun Grada Pazina za 2013. godinu.
II.
Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Pazina su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Pazin a odnose se na:

1.1. programe i projekte predškolskog odgoja i obrazovanja (programi za djecu i mlade),
1.2. programe i projekte iz područja socijalne skrbi i zdravstva,
1.3. programe i projekte iz područja kulture i prirode,
1.4. programe i projekte iz područja sporta i rekreacije,
1.5. programe gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture,
1.6. programe održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture.  
III.
Zahtjeve iz točke jedan (članak II. točke 1.1., 1.2. i 1.3.) podnositelji Prijave dostavljaju na obrascima koje izdaje Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, tel. 052/624 111; fax: 052/ 624 133 ili iste mogu preuzeti sa web stranica Grada Pazina: www.pazin.hr. Podnositelji prijave čije je sjedište izvan Grada Pazina moraju priložiti i popis korisnika iz Pazina odnosno obrazloženje aktivnosti programa koje su od interesa za Grad Pazin.
Sportske programe i projekte (članak II., točka 1.4.) podnositelji Prijave dostavljaju na obrascima koje izdaje Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, tel. 052/624 149; fax: 052/ 624 416 ili iste mogu preuzeti sa web stranica Grada Pazina: www.pazin.hr.
Prijedlozi programa gradnje i/ili održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture (članak II., točke 1.5. i 1.6.) dostavljaju se na propisanim obrascima Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, tel. 052/621 418, fax: 052/624 133, ili iste mogu preuzeti sa web stranica Grada Pazina: www.pazin.hr.
IV.
Prijave s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje dostavljaju se na adresu Upravnog odjela odnosno Zajednice sportskih udruga Grada Pazina kako je navedeno u točki III. ovog poziva s naznakom: „Zahtjev za uvrštenje u Proračun“.
V.
Prijave s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u određenom roku (s poštanskim žigom nakon 17. rujna 2012.) i na propisanim obrascima, neće se razmatrati niti uvrstiti u Proračun Grada Pazina za 2013. godinu.

                                                                                                   GRAD PAZIN 
                                                                                                      Pročelnik
                                                                                          Boris Demark, prof, v.r.
KLASA: 400-06/12-01/77
URBROJ: 2163/01-05-03-12-1
Pazin, 13. kolovoza 2012.