Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Postupak podnošenja prijava štete od elementarne nepogode izazvane sušom, tučom i požarima

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97, 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Zaključku Župana od 10.8.2012. o proglašenju elementarne nepogode koja je uzrokovana dugotrajnom sušom, tučom i požarima za područje cijele Istarske županije, obavještavamo građane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE.

A. Rokovi za prijavljivanje štete
Dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda. Oštećeni štetu prijavljuje nadležnom gradskom povjerenstvu, koje u roku od dva mjeseca od početka elementarne nepogode prijavljuje štetu Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda.
Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir osim u opravdanim slučajevima.
Pod početkom elementarne nepogode smatra se dan kada je nepogoda nastala, a ako je nastajala u duljem razdoblju (suša, mraz, poplava), kao početak nepogode uzima se dan proglašenja elementarne nepogode. Šteta fizičkih i pravnih osoba prijavljuje se na obrascima propisanim Metodologijom.
Obrasce možete preuzeti osobno u prostorijama Grada Pazina, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun (Marta Daus Brubnjak, Edi Ćus) ili na ovim stranicama . Uz obrazac je potrebno priložiti traženo, kako je niže navedeno.

B. Prijava štete

Šteta se prijavljuje na obrascu EN-P "Prijava štete od elementarne nepogode".
Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.
Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe.
Pravne osobe uz prijavu podnose:
a) izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu
b) iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
c) fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
d) kopiju registracije tvrtke
e) dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom
f) izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema Metodologiji.
Uz prijavu štete potrebno je priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu za koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.
Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i dokumenata kojima se dokazuje pravo vlasništva ili korištenja i to ODMAH, a najkasnije do 30. rujna 2012.
U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica, kao i površine tih čestica.
Posebno se naglašava da se podatci za voće trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara!
Po primitku prijava, općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Državnom i županijskom povjerenstvu