Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Poziv građanima da se uključe u pripremu Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020.

Konferencija za medije, 22.04.2015.O najznačajnijim aktivnostima provedenim u Gradu Pazinu u proteklih mjesec dana  izvijestio je gradonačelnik Renato Krulčić na današnjoj (22.04.2015.)  konferenciji za medije.

Kao najznačajniju aktivnost istaknuo je izradu Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine.

Gradonačelnik je istaknuo da se Grad Pazin nalazi u ključnom razdoblju koje predstavlja izazov u kontekstu vlastitog razvoja, ali i razvoja cijele regije. Temeljni strateški cilj je stvaranje pretpostavki za ubrzani ekonomski rasti i razvoj, te stvaranje novih radnih mjesta u kontekstu mogućnosti financiranja razvojnih projekata koje pružaju politike regionalnog i ruralnog razvoja EU.
Za izradu Strategije osnovan je Odbor za identifikaciju razvojnih strateških projekata Grada Pazina kao radno tijelo Gradskog vijeća Grada Pazina te su provedene konzultacije sa sljedećim fokus grupama „Komunalne teme“, „Kultura“, „Obrazovanje i sport“, „Socijalna skrb i zdravstvo“ te „Gospodarstvo i turizam“, koje su iznijele svoje prijedloge i primjedbe vezano predloženi tekst Strategije. Nacrt prijedloga Strategije bit će javno predstavljen na prezentaciji koja će se održati 30. travnja 2015. godine u 18,00 sati u Spomen domu.

S obzirom na važnost Strategije za daljnji razvoj Grada Pazina želja je i interes da se što širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Pazina uključi u pripremu konačnog prijedloga Strategije. Stoga, se od 20.04.2015. do 04.05.2015. provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, s kojim se želi upoznati javnost sa Strategijom te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti kako bi isti, ukoliko su zakoniti i stručno utemeljeni, bili prihvaćeni od strane donositelja Strategije i u konačnici ugrađeni u samu Strategiju.

Projekt koji je obilježio 2014. godinu svakako je projekt Pazi(n) proračun, pa je iz tog razloga 14. travnja 2015. godine Grad Pazin sudjelovao je na okruglom stolu u Hrvatskom saboru na temu „Kako građani sudjeluju u odlučivanju? Participativno budžetiranje i drugi primjeri iz Hrvatske“ .

Praksa participativnog odlučivanja u Hrvatskoj još je uvijek rijetka i stoga su vrlo značajni primjeri poput Pazina, koji je čak za uključivanje građana u izradu proračuna Grada Pazina za 2015. godinu u sklopu projekta „Pazi(n) proračun“ nagrađen kao primjer najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj.

Realizacija proračuna za 2014. godinu na prihodovnoj strani iznosi 74.771.291,12 kuna, odnosno 91,91% od godišnjeg plana. U strukturi realiziranih prihoda najveći je udio prihoda poslovanja – 78,19%, zatim primitaka od nefinancijske imovine i zaduživanja – 19,78%, te prihoda od prodaje nefinancijske imovine – 2,02%. Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2014. godinu iznosili su 81.216.043 kuna, a ostvareni su u iznosu od 73.999.593,63 kuna što je 91,11% plana. U odnosu na 2013. godinu najveće povećanje rashoda odnosi se na financijske rashode i to za 71,48%, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  – 138,49%. Za obje vrste rashoda povećanje se odnosi na veliki kapitalni projekt izgradnje Školsko gradske sportske dvorane koja ja dovršena u 2014. godini.

Rezultat poslovanja u 2014. godini je suficit u iznosu od 771.697,49 kn s kojim se preneseni manjak iz prethodnog razdoblja smanjuje na 5.036.768,01 kn kojeg je potrebno pokriti u slijedećem razdoblju.

Grad Pazin je kao pravni slijednik bivše Općine Pazin tijekom dvadesetogodišnjeg razdoblja, od svog ustroja pa do danas, ishodio upis prava vlasništva na nekretninama koje su u zemljišne knjige Općinskog suda u Pazinu dolazile upisane kao Općenarodna imovina i            Društveno vlasništvo, a nalazile su se unutar građevinskog područja Grada, smatrajući ove nekretnine svojim vlasništvom.

Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, dana 16. veljače 2015. godine donio je Presudu kojom najvećim dijelom prihvaća tužbeni zahtjev, te za 81 od 83 utužene nekretnine Republiku Hrvatsku utvrđuje njihovim vlasnikom.

Uvidom u katastarske planove utvrđeno je da veći broj predmetnih nekretnina predstavlja dijelove nerazvrstanih cesta i ulica na području Grada Pazina, a uz ostale nekretnine predmetnom presudom utvrđeno je da Republika Hrvatska postaje vlasnikom i glavnog gradskog trga – Trga slobode u Pazinu.

Protiv predmetne Presude uložena je žalba Visokom Trgovačkom sudu Republike Hrvatske.

Pozivaju se građani i stranke sa područja Vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje da se uključe u izborni proces za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Pazina.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 17. svibnja 2015. godine.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.