Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Potpisana Povelja o nenasilju

Na temelju članka 22 Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici održanoj dana 18. travnja 2011. godine donosi POVELJU O NENASILJU

                                                                     I.
Gradsko vijeće Grada Pazina osuđuje nasilje u svim pojavnim oblicima.

                                                                     II.
Ovom Poveljom, Gradsko vijeće Grada Pazina promiče jednakost građana kao najvišu vrednotu ustavnog poretka Republike Hrvatske, te osuđuje svako nasilje kao integralni dio diskriminacije na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanju, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te osuđuje svako takvo ugrožavanje i vrijeđanja ljudskih prava i temeljnih sloboda utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske.

                                                                    III.
Starije osobe, trudnice, djeca, mladi, osobe s pravnom obvezom uzdržavanja i osobe s invaliditetom uživaju posebnu skrb Gradskog vijeća Grada Pazina, stoga Gradsko vijeće Grada Pazina zahtjeva od nositelja javnih vlasti i javnih tijela da u obnašanju javnih dužnosti i izvršavanju obveza poštuju norme međunarodnog prava i pravnog poretka Republike Hrvatske, dostojanstvo i vrijednost čovjeka.

                                                                   IV.
Ova Povelja objavit će se u "Službenim novinama Grada Pazina".

KLASA: 004-01/11-01/01
URBROJ: 2163/01-03-02-11-5
Pazin, 18. travnja 2011. 

                                                                         GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
                                                                                              Predsjednik 
                                                                                           Gradskog vijeća 
                                                                                                Stjepan Gabrić , v.r.         Govor predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina Stjepana Gabrića prilikom potpisivanja Povelje o nenasilju    
                    Potpisivanje povelje o nenasilju predsjednika Gradskog vijeća Stjepana Gabrića i Gradonačelnika Renata Krulčića