Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Oglas za dodjelu kredita za poticanje poduzetništva na području Grada Pazina

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 301-01/10-01/07, URBROJ: 2163/01-01-01-10-2, od 1. lipnja 2010. godine te sklopljenih Sporazuma o poslovnoj suradnji sa: Erste& Steiermarkische bank d.d. Rijeka, Istarskom kreditnom bankom Umag d.d., OTP Bankom Hrvatska d.d. te Privrednom bankom Zagreb d.d., Gradonačelnik Grada Pazina raspisuje

O G L A S
za dodjelu kredita za
poticanje poduzetništva na području Grada Pazina


Raspisuje se Oglas za dodjelu kredita za poticanje poduzetništva na području Grada Pazina sa slijedećim kriterijima:

1. Pravo podnošenja zahtjeva imaju mala i srednja trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Pazina a bave se proizvodnom, uslužnom ili poljoprivrednom djelatnošću.

2. Prioriteti za dodjelu kredita su:
– inovativni program,
– uvođenje novih tehnologija,
– izvoz ili supstituciji uvoza,
– zapošljavanje, samozapošljavanje i očuvanje radnih mjesta,
– ekološka prihvatljivost,
– ulaganje na području poduzetničkih zona.

3. Namjena kredita:
Krediti će se odobravati za:
– kupnju zemljišta i uređenje infrastrukture,
– kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekta,
– nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,
– obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja (do 20% iznosa odobrenog kredita).
Kreditiranje se vrši u maksimalnom iznosu do 80% ukupne vrijednosti investicije.

4. Način korištenja kredita:
Kredit će se koristi preko poslovnih banaka s kojima će se sklopiti Ugovori o poslovnoj suradnji na ukupni kreditni fond od 2.000.000,00 kuna.

5. Uvjeti kreditiranja:
– minimalni iznos:
5.000,00 EUR,
– maksimalni iznos: 100.000,00 EUR.

– rok otplate kredita: 10-15 godina,

– kamatna stopa: prema uvjetima poslovne banke,

– Sufinanciranje kamatne stope: Grad Pazin sufinancira kamatu na poduzetničke kredite 2% godišnje pa se kamata za krajnjeg korisnika umanjuje za taj iznos,

– naknada: prema uvjetima poslovne banke, snosi krajnji korisnik kredita,

– poček: do jedne (1) godine (u poček ulazi rok iskorištenja kredita), u razdoblju počeka plaća se kamata,

– rok iskorištenja kredita: do 6 mjeseci od dana zaključenja Ugovora o kreditu,

– instrumenti osiguranja plaćanja: prema uvjetima poslovne banke, snosi krajnji korisnik kredita,

– posebni uvjeti:
a) podnositelj zahtjeva mora imati iskazan pozitivan financijski rezultat poslovanja po posljednjem godišnjem obračunu, i

b) podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Pazinu,

– zahtjev za dodjelu kredita može se podići u poslovnim bankama na slijedećim adresama:
a) Erste& Steiermarkische bank d.d. Rijeka, Komercijalni centar Istra I, Pazin, 25. rujan 17,
b) Istarska kreditna banka Umag d.d., Poslovni centar Poreč-Pazin, Poslovnica Pazin, Trg slobode 2, Pazin,
c) OTP Banka Hrvatska d.d., Poslovnica Pazin, Narodnog doma 3, Pazin,
d) Privredna banka Zagreb d.d., Poslovnica Pazin, 25. rujna 8, Pazin,

– postupak realizacije kredita
Zahtjev za dodjelu kredita (na tiskanici banke) podnosi se poslovnoj banci, zajedno sa traženom popratnom dokumentacijom.
Poslovna banka je dužna popunjene obrasce i dokumentaciju kojom se utvrđuje pravna sposobnost tražitelja kredita sa pismenim obrazloženjem dostaviti Povjerenstvu za kreditiranje poduzetnika na području Grada Pazina (dalje: Povjerenstvo).
Povjerenstvo će zaprimljene zahtjeve razmotriti, a o pozitivno ocjenjenim zahtjevima obavijestiti poduzetnika i poslovnu banku koja će voditi daljnji postupak realizacije zahtjeva.
Konačnu odluku o odobrenju kredita na prijedlog Povjerenstva donosi poslovna banaka.

– Oglas je otvoren do utroška sredstava predviđenih za ovu namjenu.

KLASA:403-01/10-01/02
URBROJ:2163/01-06-01-01-11-22
Pazin, 17. siječnja 2011.

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA

Gradonačelnik
Renato Krulčić, v.r.