Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaj za izradu suvenira Pazina i Pazinštine

Muzej grada Pazina i Društvo likovnih stvaratelja Pazin raspisuju Natječaj za izradu suvenira Pazina i Pazinštine. Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe državljani RH.

Pravovremeno prispjele radove ocjenjivat će stručno povjerenstvo imenovano od Muzeja grada Pazina i Društva likovnih stvaratelja Pazin.
Kriteriji za vrednovanje suvenira su sljedeći: kvaliteta, originalnost, prezentacija, pakiranje i cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti Pazina i Pazinštine. Prijedloge suvenira treba dostaviti do 30. rujna 2011. na adresu:
Muzej grada Pazina
Trg Istarskog razvoda 1
52000 PAZIN
s naznakom: Za natječaj za izradu suvenira

Ostali uvjeti objavljeni su u tekstu Natječaja: