Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

ODRŽANA 12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina održala se u četvrtak, 24. srpnja 2014. godine Gradskom vijeće prihvatilo je prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu sa povećanim prihodima i rashodima za 3.329.812,00 kuna što je 3,83% više u odnosu na izvorni Plan. Razlozi povećanja su projekti koji su vezani sufinanciranjem iz županijskog i državnog proračuna (za gradnju Školsko gradske sportske dvorane, sufinanciranje projektne dokumentacije za Istra Inspirit fantrasy park, dokumentacije za dogradnju Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, zatim donacije za Osnovnu školu Vladimira Nazora i za izvršeni program ARCHEO˙S.) U skladu sa tim promjenama donijete su izmjene programa javnih potreba za 2014. godinu u školstvu i obrazovanju, u kulturi, u socijalno-zdravstvenim potrebama, sportu i rekreaciji, te izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini. Donijet je Plan izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina, a sredstva su planirana za financiranje izgradnje manjih vodovodnih ogranaka i za izgradnju vodovodnog ogranka za naselje Jelenčići.Donijeta je Odluka o zaduživanju Grada Pazina kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 1.750.000,00 kuna, a sredstva će se koristiti za dovršetak izgradnje i opremanja Školsko-gradske sportske dvorane odnosno za nepredviđene izvantroškovničke radove.
Prihvaćene su II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pazina (usklađenje sa zakonskim i pod zakonskim propisima, Prostornim planom Istarske županije i zahtjevima građana za proširenjem i promjenom granica građevinskih područja naselja). Donijeta je Odluka o osnivanju Poslovne zone Lešće smještene uz državnu cestu D48 (Baderna (D21) – Pazin – čvor Rogovići (A8)) u blizini Jadranske autoceste Istarski ipsilon A8 (Čvorište Kanfanar (A9 ) – Pazin – Lupoglav – čvorište Matulji (A7)), te blizini regionalne željezničke pruge Lupoglav – Pula (R 101). Namjena Poslovne zone je gospodarska i to proizvodna oznake (I0) – proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i poslovna oznake (K) – površine namijenjene za proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge, te trgovinu i skladištenje, a pored osnovnih djelatnosti, moguće je na površinama poslovne namjene razviti i drugu djelatnost – prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces gospodarske djelatnosti. Površina zone Lešće je 10,9374 ha.
Gradsko vijeće dalo je suglasnost na opće akte Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin i Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu vezano za izdvajanja Osnovne glazbene škole iz Pučkog otvorenog učilišta s istovremenim proširenjem djelatnosti Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin osnivanjem glazbenog odjela za izvođenje osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja. Usklađivanje je provedeno sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju kojim je propisano da su sve plesne i glazbene škole koje rade u sastavu pučkih otvorenih učilišta dužne uskladiti svoje ustrojstvo, rad i poslovanje, statute i opće akte s odredbama Zakona najkasnije do 31. kolovoza 2014. godine, odnosno da školama koje djeluju u sastavu pučkih otvorenih učilišta s danom 31. kolovoza 2014. godine prestaje pravo obavljanja poslova u sastavu pučkih otvorenih učilišta. S obzirom da u Pazinu nije bilo uvjete za osnivanje samostalne glazbene škole odlučeno je da glazbena škola nastaviti rad kao glazbeni odjel u sklopu Osnovne škole.
Izmjene i dopune Statuta Grada Pazina i Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina sadrže odredbe novog Zakona o savjetima mladih kojim je propisano da su savjeti mladih savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i da se savjeti mladih osnivaju odlukom o osnivanju savjeta mladih koju donosi predstavničko tijelo.
Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin na način da se daje mogućnost upisa djece u Matični ili Područni vrtić bez obzira na prebivalište unutar Grada i Općina na kojima djeluje Vrtić ali pod uvjetom da u tom Vrtiću ima slobodnih mjesta.
Prihvaćenim izmjenama Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina daje se mogućnost kupnje poslovnoga prostora uz obročnu otplatu na rok do 10 godina od dana sklapanja ugovora, a ako se kupoprodajna cijena plaća jednokatno ostvaruje se popust od 12% na procijenjenu vrijednost.
Prihvaćeno je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2013. godinu, te Godišnje izvješće trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za 2013. Godinu s izvještajima o troškovima rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Pazina, o upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica, te o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu u predloženom tekstu.
Osnovan je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu u sastavu: 1. Stanko Družeta, za predsjednika, 2. Jakov Jelinčić, za zamjenika predsjednika, za članove 3. Serđo Rigo, 4. Josip Šiklić, 5. Miljenko Benčić, 6. Galiano Labinjan i 7. Stanko Mališa.
Donijeto je rješenje o neimenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu po natječajnom postupku iz siječnja 2013. godine.