Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Održan 11. sastanak s interesnim skupinama u sklopu provedbe Life SEC Adapt projekta

Dana 2. listopada 2017. u prostorijama gradske uprave u Pazinu je održan sastanak Tima za prilagodbu klimatskim promjenama, radne skupine osnovane u sklopu provedbe Life SEC Adapt projekta.  Cilj ovog sastanka je upoznati predstavnike interesnih skupina s trenutnim stanjem provedbe aktivnosti na projektu obzirom da je trenutno u izradi Procjena rizika i ranjivosti od utjecaja klimatskih promjena na temelju čega će se izraditi Plan prilagodbe klimatskim promjenama na području Grada Pazina, dokument koji će činiti sastavni dio SECAP-a (Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka), kao jedna od obveza potpisanog Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju. Među predstavnicima interesnih skupina, sastanku su nazočili Bojana Hajduk Černeha (Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.),  Sanja Kantaruti (Turistička zajednica središnje Istre), Ranko Anđelini (Udruga pčelara Lipa) te Dragan Družeta (Građanska inicijativa “Naš potok”).

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.