Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja ”Centar – Sjever I.”, Pazin

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i Zaključka Gradonačelnice Grada Pazina KLASA: 350-02/22-01/02, URBROJ: 2163-01-01/01-22-20 od 29. kolovoza 2022. godine nositelj izrade Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju Grada Pazina, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja ”Centar – Sjever I.”, Pazin

 

 1. Prijedlog Stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja ‘‘Centar – Sjever I.’’, Pazin utvrdila je Gradonačelnica Grada Pazina dana 29. kolovoza 2022. godine.

 

 1. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 08. rujna do 19. rujna 2022. godine (11 dana) u radnom vremenu Grada Pazina.

 

 1. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja ‘‘Centar – Sjever I.’’, Pazin bit će izložen u zgradi gradske uprave Grada Pazina u Pazinu.

 

 1. Javno izlaganje Prijedloga Stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja ‘‘Centar – Sjever I.’’, Pazin održat će se  13. rujna 2022. godine s početkom u 15:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno s 19. rujna 2022. godine.

 

 1. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja ‘‘Centar – Sjever I.’’, Pazin mogu se dati na slijedeći način:
 1. Državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju očitovanje u pisanom obliku nositelju izrade ,
 2. Građani i udruge:
 • upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
 • davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
 • davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku, na adresu: Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin, najkasnije do 19. rujna 2022. godine na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin ili na e-mail adresu [email protected].

 

 1. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na predmet stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja ”Centar – Sjever I.”, Pazin, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 1. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju Grada Pazina Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.
 2. Pozivaju se sve zainteresirane osobe na sudjelovanje u Javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne.

Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju Grada Pazina

 

KLASA: 350-02/22-01/02

URBROJ: 2163-01-07/05-22-21

Pazin, 29. kolovoza 2022. godine