Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o održavanju javne rasprave za prijedloge izmjena i dopuna DPU “Centar II” i PUP “Dršćevka 2” od 22.10. do 6.11.2012.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.), Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina, KLASA: 350-02/12-01/01, URBROJ: 2163/01-01-01-12-35, od 5. listopada 2012. godine (Detaljni plan uređenja DPU „Centar II“) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina, KLASA: 350-02/11-01/01, URBROJ: 2163/01-01-01-12-55, od 5. listopada 2012. godine nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje  JAVNU RASPRAVU  o Prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“, Pazin i o Prijedlogu izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka 2“, Pazin

1. Prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“ i Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka2“ utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 5. listopada 2012. godine.

2. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 22. listopada do 6. studenog 2012. godine.

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“ i Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka 2“ bit će izložen na javni uvid u holu Spomen doma u Pazinu, svaki dan osim nedjelje, u vremenu od 8:00 do 20:00 sati.

4. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“ održat će se, za sve zainteresirane, dana 25. listopada 2012. godine u vremenu od 16:00 do 17:30 sati u maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu.

5. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka 2“ održat će se, za sve zainteresirane, dana 25. listopada 2012. godine u vremenu od 17:30 do 19:00 sati u maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu.

6. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog izmjena i dopuna planova mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, zaključno s 6. studenim 2012. godine.

7. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći:
– nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga izmjena i dopuna plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.
– građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog izmjena i dopuna plana izloženog na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin – u protivnome se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, ili nazvati na broj telefona 052/ 635-095.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.