Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina

Obavijest o javnoj raspravi Generalnog urbanističkog plana, koja će se održati 22. ožujka 2011. godine u 16 sati u maloj koncertnoj dvorani Spomen doma možete pročitati pod Više.

KLASA: 350-02/10-01/02
UR.BROJ: 2163/01-07-03-11-59
Pazin, 02. ožujka 2011.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07. i 38/09.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-01/11-01/08, URBROJ: 2163/01-01-01-11-4 od 28. veljače 2011. godine, nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

                                                        JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina

1. Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 28. veljače 2011. godine.

2. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 14. ožujka do 30. ožujka 2011. godine.

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina bit će izložen na javni uvid u holu Spomen doma u Pazinu, svaki dan osim nedjelje, u vremenu od 8:00 do 20:00 sati.

4. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina održat će se, za sve zainteresirane, dana 22. ožujka 2011. godine u 16:00 sati u maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu.

5. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 30. ožujka 2011. godine.

6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći:

– nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga izmjena i dopuna plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.
– građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog izmjena i dopuna plana izloženog na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin – u protivnome se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, ili nazvati na broj telefona 621-418.