Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (testiranju) kandidata prijavljenim na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – referenta administrativnog tajnika Gradonačelnika, 1 izvršitelj/icu u Uredu Grada Pazina

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Oglasu objavljene uvjete da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (dalje: testiranje) koje će se održati u četvrtak, 12. srpnja 2012. godine s početkom u 9,00 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas i neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Oglas.
Testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta referenta administrativnog tajnika Gradonačelnika obavit će se u trajanju od jednog sata.
Kandidat koji ostvari više od 50% od ukupnog broja bodova iz testa stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu Oglasa za prijam u službu (dalje: Povjerenstvo).
Nakon provedenog testiranja i razgovora s kandidatima Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-listu kandidata dostavlja čelniku tijela koji donosi rješenje o prijamu izabranog kandidata.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, testiranje su:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) – od članka 1. do članka 9. i od članka 27. do članka 48.
2. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.) – od članka 1. do članka 10. i od članka 19. do članka 45.
3. Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/12.) – od članka 1. do članka 6. i od članka 23. do članka 25.
4. Etički kodeks gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/12.) – od članka 1. do članka 17.

Pravila testiranja:
1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, ne mogu pristupiti testiranju.
2. Provjera poznavanja pravnih i drugih izvora za sve kandidate obaviti će se testiranjem za provjeru znanja (na pisana pitanje/pisani odgovor).
3. Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno:
– koristiti se literaturom odnosno bilješkama;
– koristiti se mobitelom ili drugim komunikacijskim sredstvom;
– napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, osim po dopuštenju;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti mir.
Kandidat koji prekrši jedno ili više pravila biti će udaljen iz prostorije a rezultati testiranja neće se provjeravati niti bodovati.
Rezultati testiranja utvrdit će se istog dana.
Razgovor sa kandidatima provesti će se 12. srpnja 2012. s početkom u 11,00 sati.

KLASA: 112-01/12-01/08
URBROJ: 2163/01-04-01-12-3
Pazin, 6. srpnja 2012. 
                                                                                                          URED GRADA

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike