Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima za prijam u službu Višeg referenta za opće poslove

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u javnom natječaju objavljene uvjete da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (dalje: testiranje) koje će se održati u utorak, 17. studenog 2015. godine s početkom u 9,00 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin 

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na  Natječaj i neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Testiranje će trajati jedan sat.

Kandidat koji ostvari više od 50% od ukupnog broja bodova iz testa stječe pravo pristupiti intervjuu razgovoru s Povjerenstvom za provedbu prijama u službu Višeg referenta za opće poslove (dalje: Povjerenstvo).

Nakon provedenog testiranja i razgovora s kandidatima Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata dostavlja se čelniku tijela koji donosi rješenje o prijmu izabranog kandidata.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, testiranje su:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13).
  2. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 4/13 i 23/14).
  3. Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/12, 1/13, 46/14 i 26/15) – od članka 1. do članka 6. i od članka 11. do članka 25.
  4. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 7/09)
  5. Etički kodeks gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/12) – od članka 1. do članka 17.

 Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje  odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, ne mogu pristupiti testiranju.
  2. Provjera poznavanja pravnih i drugih izvora za sve kandidate obaviti će se testiranjem (pisani test –pitanja i odgovori te pisanje službenog dopisa).
  3. Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno:

– koristiti se literaturom odnosno bilješkama;
– koristiti se mobitelom ili drugim komunikacijskim  sredstvom;
– napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, osim po dopuštenju;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti mir.

Kandidat koji prekrši jedno ili više pravila biti će udaljen iz prostorije, a rezultati testiranja neće se provjeravati niti bodovati.

Rezultati testiranja utvrdit će se istog dana.
Razgovor sa kandidatima provesti će se 17. studenog 2015. s početkom u 11,00 sati.

 

KLASA: 112-01/15-01/25
URBROJ: 2163/01-04-01-15-29
Pazin, 11. studenog 2015.      

 

URED GRADA