Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Obavijest i upute kandidatima o prethodnoj provjeri znanja za radno mjesto Samostalni upravni referent za imovinsko pravne poslove

Obavijest i upute kandidatima o prethodnoj provjeri znanja prijavljenim na Natječaj za prijam u službu na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno, na radno mjesto Samostalnog upravnog referenta za imovinsko pravne poslove objavljenog u Narodnim novinama broj 25/18. od 14. ožujka 2018. godine, na Oglasnim pločama i web stranicama Grada Pazina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Pazin, dana 14. ožujka 2018. godine.

Za kandidate prijavljene na Natječaj za prijam u službu, koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, a kojima je e-mailom upućen poziv na testiranje, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj.

I. Područje testiranja

  1. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 4/13, 23/14 i 1/18.)
  2. Odluka o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09. i 12/18.)
  3. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14.
  4. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)
  5. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17.)

II. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Testiranje kandidata održat će se u ponedjeljak, 16. travnja 2018. godine, s početkom u 8,30 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin (I. kat).

III.  Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
  2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

Napomena: Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Obavijesti odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

KLASA: 112-01/18-01/06

URBROJ: 2163/01-04-01-18-21

Pazin, 9. travnja 2018. godine

 

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu

Samostalnog referenta za imovinsko pravne poslove

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.