Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik 2. za imovinsko pravne poslove

7. Obavijest i upute kandidatima_Viši stručni suradnik 2. za imovinsko pravne poslove.pdf

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI
prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno – Viši stručni suradnik 2. za imovinsko pravne poslove
objavljen je u Narodnim novinama broj 12/2021, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 10. veljače 2021. godine

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Javni natječaj.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:
Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata održat će se u srijedu, 3. ožujka 2021. godine s početkom u 08,30 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.
Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata.
II. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja:
1. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 4/13, 23/14, 1/18 i 5/20)
2. Odluka o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09 i 12/18)
3. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)
4. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 63/19)
5. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
III. Pravila testiranja:
1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće
isprave radi utvrđivanja identiteta.
2. Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom; – koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva; – napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, osim po dopuštenju; – razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
ostalih kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.
Molimo sve kandidate da se pridržavaju epidemioloških mjera što uključuje nošenje zaštitnih maski, fizičku udaljenost od najmanje 1,5 metara, te dezinfekciju ruku na samom ulazu u zgradu te u velikoj vijećnici. Kandidatima će se pri ulazu u veliku vijećnicu izmjeriti tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom. Ukoliko se utvrdi da je ista 37.2 ili viša, kandidat neće moći pristupiti testiranju.

OPIS POSLOVA: Priprema i sudjeluje u postupcima te prisustvuje raspravama na sudu i pred drugim tijelima koje se odnose na stjecanje, otuđivanje i promjene pravnog statusa gradske imovine, pri čemu se posebice ističu parnični, izvanparnični, zemljišnoknjižni, ovršni i ostavinski postupci. Surađuje s odvjetnicima (punomoćnicima), priprema predmete, izrađuje očitovanja, uručuje isprave i predmete koji se koriste kao dokazi u sudskim postupcima, zaprima isprave od odvjetnika. Surađuje s gruntovnicom, katastrom, geodetima te s tijelima državne uprave u rješavanju predmeta iz svog djelokruga. Prikuplja dokumentaciju i priprema prijedloge za utvrđivanje optantske i ošasne imovine. Ažurira Popis nekretnina Grada Pazina i vodi poslove u vezi s time. Priprema podatke, dokumente (tekstualne i grafičke), akte ili informacije iz svog djelokruga za ažuriranje GIS-a i objavu na mrežnim stranicama Grada. Priprema i provodi postupke raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Pazina, a koje obuhvaća kupnju, prodaju i darovanje, zakup zemljišta, osnivanje prava služnosti, prava građenja i drugo. Izrađuje ugovore i odluke koji se tiču raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Pazina. Sudjeluje u postupku izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina kad je isti u njegovoj nadležnosti. Sudjeluje u pripremanju programa i izvještaja o radu Odjela. Priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu projekta na natječaje EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Provodi aktivnosti iz svog djelokruga rada u praćenju i realiziranju projekata (su)financiranja iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu izvještaja o provedbi projekata (su)financiranja iz EU fondova i drugih izvora financiranja. Priprema stručne materijale, izvještaje, informacije i druge stručne podloge u vezi s imovinsko pravnim odnosima i gradskom imovinom i izlaže ih na sjednicama Gradonačelnikova kolegija ili Vijeća. Priprema stručne elemente, podloge i informacije o relevantnim temama iz svog djelokruga rada za provođenje informiranja javnosti putem web stranica Grada i drugih medija. Priprema informacije i temeljne sadržaje iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu konferencija za medije, javne prezentacije i druge oblike informiranja javnosti. Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika.

PODACI O PLAĆI

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20) – koeficijent 3,00, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10, 22/10, 13/13, 5/14 i 41/18) – 3.061,27 kuna bruto.
Napomena: Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Obavijesti odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

KLASA: 112-02/21-01/01
URBROJ: 2163/01-07-12-21-17

Pazin, 22. veljače 2021. godine

Povjerenstvo za provedbu
Javnog natječaja za prijam u službu