Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti prijavljenim na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 2. za pravne poslove i ljudske resurse

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Oglasu objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.

 1. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata održat će se u utorak, 11. svibnja 2021. godine s početkom u 08,30 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata.

 1. Područje testiranja
 2. Zakon o Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19),
 4. Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, na snazi od 25.05.2018. godine),
  3.  Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18),
 5.  Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 07/09),
 6. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20 i 4/21 ),
 7. Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/09., 29/11. i 18/20)

 

III.  Pravila testiranja:

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
 2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

 

Molimo sve kandidate da se pridržavaju epidemioloških mjera što uključuje nošenje zaštitnih maski, fizičku udaljenost od najmanje 2 metara, te dezinfekciju ruku na samom ulazu u zgradu te u velikoj vijećnici. Kandidatima će se pri ulazu u veliku vijećnicu izmjeriti tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom. Ukoliko se utvrdi da je ista 37.2 ili viša, kandidat neće moći pristupiti testiranju.

 

OPIS POSLOVA:

Obavlja stručne i savjetodavne pravne poslove, te sudjeluje u pripremi nacrta i prijedloga akata za potrebe i iz nadležnosti drugih upravnih tijela. Obavlja stručne i savjetodavne pravne poslove, te sudjeluje u pripremi nacrta i prijedloga akata za potrebe mjesne samouprave. Izrađuje složenije zaključke, rješenja te sudjeluje u obradi općih akata nakon sjednica Vijeća i radnih tijela za daljnje postupanje ili objavu u „Službenim novinama“. Obavlja koordinacijske poslove u vezi s pitanjima vijećnika. Obavlja nadzor poslova koji prethode objavi „Službenih novina“. Sudjeluje u pripremi i obradi materijala za Radna tijela vijeća, po potrebi sudjeluje na sjednicama, te vodi/izrađuje zapisnike. Priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu projekata na natječaje EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Provodi aktivnosti iz svog djelokruga rada u praćenju i realizaciji projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu izvješća o provedbi projekata n(su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja. Priprema stručne elemente, podloge i informacije o relevantnim temama iz svog djelokruga rada za provođenje informiranja javnosti putem web stranica Grada i drugih medija. Priprema informacije i temeljne sadržaje iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu konferencija za medije, javne prezentacije i druge oblike informiranja javnosti. Obavlja sve vrste pravnih, stručnih i srodnih poslove iz područja službeničkih i radnih odnosa (oglasi, natječaji, pozivi, prijave, odjave, nacrti rješenja, ugovora i dr.). Sudjeluje u izradi plana prijema u službu i plana stručnog usavršavanja službenika gradske uprave. Prati unutarnji ustroj, sistematizaciju i popunjenost radnih mjesta te surađuje u izradi prijedloga Pravilnika o unutarnjem redu. Evidentira i prijavljuje ozljede na radu. Vodi propisane osobne očevidnike i druge evidencije o radnicima, unosi podatke te ažurira iste. Prati evidencije prisutnosti na radu za sve službenike/namještenike gradske uprave, a o kršenjima obveza iz radnog odnosa izvještava nadležne pročelnike. Obavlja poslove organiziranja, koordiniranja i upravljanja radom pisarnice Grada Pazina u skladu s propisima o uredskom poslovanju. Prati pravnu regulativu i sudjeluje u izradi prijedloga akata iz djelokruga rada pisarnice. Vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, te u okviru navedenog surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka. Prati propise i brine o izvršavanju obveza iz Zakona o zaštiti osobnih podataka i drugih pozitivnih propisa koji reguliraju to područje, te izrađuje potrebna izvješća. U suradnji s pročelnikom sudjeluje u pripremi podataka u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama. Objavljuje obavijesti i informacije iz djelokruga svog rada na web stranicama Grada. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20) – koeficijent 3,00, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10, 22/10, 13/13, 5/14 i 41/18) – 3.061,27 kuna bruto.

 

Napomena: Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Obavijesti odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

KLASA: 112-03/21-01/01

URBROJ: 2163/01-04-02-21-22

Pazin, 4. svibnja 2021. godine

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu

Višeg stručnog suradnika 2. za pravne poslove i ljudske resurse

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike