Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za komunalnu infrastrukturu

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na
neodređeno puno radno vrijeme  u
Upravni odjel za komunalni sustav na radno mjesto
Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica 2. za komunalnu infrastrukturu
objavljenog u Narodnim novinama broj 18/2023., na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 15. veljače 2023. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Javni natječaj.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u srijedu, 22. ožujka 2023. godine s početkom u 09,00 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II.Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru znanja:

  1. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.),
  2. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.),
  3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22.),
  4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09. i 110/21.).

III.  Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
  2. Provjera poznavanja pravnih i drugih izvora za sve kandidate/kandidatkinje obaviti će se testiranjem za provjeru znanja (na pisana pitanja/pisani odgovor).
  3. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

OPIS POSLOVA:

– obavlja stručne poslove povezane s pripremom, izvođenjem i kontrolom radova izgradnje i održavanja      komunalne infrastrukture,
– obavlja poslove u vezi s kratkoročnim i srednjoročnim planiranjem izgradnje i održavanja  komunalne infrastrukture te planiranjem redovnog (godišnjeg) održavanja komunalne infrastrukture,
-prati kapitalne investicije Grada – građevinski aspekt investicija u objekte komunalne infrastrukture i s tim u vezi poslove uređenja građevinskog zemljišta,
– koordinira i prati projektiranje komunalne infrastrukture,
– obavlja poslove u vezi s planiranjem izgradnje i održavanja  komunalne infrastrukture,
– obavlja stručne i tehničke poslove iz područja komunalnog gospodarstva, uređenja naselja,  prometa i veza,
– predlaže nacrte općih akata iz svoje nadležnosti,
– izrađuje program gradnje i program održavanja komunalne infrastrukture kao i izvještaje o izvršenju tih programa,
– daje stručna mišljenja, tehnička rješenja, tumačenja, savjete i upute iz svoje nadležnosti,
– obavlja očevide i sastavlja zapisnike,
– sastavlja nacrte ugovora, daje stručna tumačenja, mišljenja i savjete,
–  u suradnji s  službenikom za nabavu sudjeluje u pripremi stručnih podloga, analiza i podatka potrebnih za izradu plana nabave, provedbi postupaka javne i jednostavne nabave roba/radova/usluga, te  prati realizaciju sklopljenih ugovora u okviru svog djelokruga rada,
– sudjeluje u radu Komisije za promet,
– surađuje u obavljanju poslova oko registra imovine u dijelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu,
– u odsutnosti nadležnog službenika, obavlja poslove oko komunalnih priključaka za nekretnine u gradskom vlasništvu;
– priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu projekata na natječaje EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja,
– provodi aktivnosti iz svog djelokruga rada u praćenju i realizaciji projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja,
– priprema stručne podloge, analize i podatke iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu izvješća o provedbi projekata (su)financiranih iz EU fondova i drugih vanjskih izvora financiranja,
– priprema stručne elemente, podloge i informacije o relevantnim temama iz svog djelokruga rada za provođenje informiranja javnosti putem web stranica Grada i drugih medija,
– priprema informacije i temeljne sadržaje iz svog djelokruga rada potrebne za pripremu konferencija za medije, javne prezentacije i druge oblike informiranja javnosti,
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 3.00, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14., 41/18., 36/22. i 39/22.) – 426,61 eura bruto (3.214,33 kuna)[1].

KLASA: 112-01/23-01/05
URBROJ: 2163-01-07/06-23-14
Pazin, 15. ožujka 2023.

Povjerenstvo za provedbu
Javnog Natječaja za prijam u službu
Višeg stručnog suradnika/Više stručne suradnice
2. za komunalnu infrastrukturu

[1] fiksni tečaj konverzije 7,53450