Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Referent/Referentica 2. za opće poslove – vježbenik/vježbenica

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na
određeno puno radno vrijeme  u trajanju od 12 mjeseci u
Upravni odjel za društvene djelatnosti na radno mjesto
Referent/Referentica 2. za opće poslove – vježbenik/vježbenica
objavljenog u Narodnim novinama broj 14/2023,  na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 08. veljače 2023. godine

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Javnom natječaju objavljene uvjete, a kojima je elektroničkom poštom upućen poziv, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

Smatra se da je kandidat/kandidatkinja, koji/koja nije pristupio/pristupila prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao/povukla prijavu na Javni natječaj.

I. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:

Provjera znanja (pisano testiranje) kandidata/kandidatkinja održat će se u ponedjeljak, 13. ožujka 2023. godine s početkom u 09,00 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, I. kat.

Nakon provedenog testiranja i intervjua s kandidatima/kandidatkinjama, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće i rang-lista kandidata/kandidatkinja dostavit će se čelniku tijela koji donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata/izabrane kandidatkinje.

II. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru znanja:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) – od članka 1. do 13. te od 39. do 56.,
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.) – od članka 1. do članka 29.,
  3. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.- pročišćeni tekst),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ 75/21.).

III.  Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
  2. Provjera poznavanja pravnih i drugih izvora za sve kandidate/kandidatkinje obaviti će se testiranjem za provjeru znanja (na pisana pitanja/pisani odgovor).
  3. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom;
–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
–  razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kandidatkinja.

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen/udaljena s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

OPIS POSLOVA:

-vrši prijem stranaka i daje upute oko popunjavanja zahtjeva i vrši kontrolu svih priloga,
-prati i po potrebi vrši korekciju i nadopunu krivo ispunjenih zahtjeva predanih putem weba,
-vrši skeniranje potrebnih akata za Odjel,
-obavlja opće poslove za Odjel od pripreme manje složenih prijedloga zaključaka i rješenja, uredskih i administrativnih poslova, zapisnika sa sjednica, razne evidencije, manje složene poslove za druge izvore financiranja,
-obavlja uredske i administrativno tehničke poslove i nabavku uredskog materijala za Odjel,
-raspoređuje akte unutar Odjela (razvrstava primljenu poštu), dostavlja akte u rad, sređuje spise prije arhiviranja i spise vraća pisarnici, otprema spise, pismena i vrši obradu kuverti,
-vrši arhiviranje predmeta za Odjel,
-sudjeluje u izradi programa rada i izvještaj o radu Odjela,
– zaprima i raspoređuje pristiglu poštu Odjela putem svih medija, priprema poštu za otpremu i obavlja poslove e-pisarnice vezano uz evidencije uredskog poslovanja i informacijski sustav uredskog poslovanja, obavlja stalnu komunikaciju za osnovno funkcioniranje Odjela sa službenicima Odjela, sa strankama, službenicima upravnih tijela Grada, tijelima javne vlasti i dr. i daje im osnovne potrebne obavijesti i informacije,
-prati obveze pročelnika, sastavlja dnevne i tjedne rasporede sastanaka, usklađuje protokolarne obveze s Uredom Gradonačelnice, ugovara prijem stranaka i obavlja poslove u vezi s prijemom telefonskih poruka i e-pošte za pročelnika,
-pribavlja potrebne podatke te vodi razne evidencije (prisutnost na radu, izvješća za obračun plaća, korištenje godišnjih odmora, bolovanja, izrađuje putne naloge, narudžbe uredskog materijala, uredske opreme, radni nalozi, narudžbenice, ugovori i dr.),
-obavlja poslove administrativne elektronske provedbe prijedloga odluka za gradonačelnicu i otpreme zaključaka iz elektronskog sustava te poslove ovjeravanja preslika elektroničkih isprava
-obavlja druge poslove po nalogu pročelnika.

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća se utvrđuje sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 22/20.) – koeficijent 1.92, a bruto osnovica utvrđena je Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/10., 22/10., 13/13., 5/14., 41/18., 36/22. i 39/22.) –  426, 61 eura bruto (3.214,33 kuna)[1]. Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme (Referent 3.), sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.), a sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika taj koeficijent iznosi 1,85.

KLASA: 112-01/23-01/04
URBROJ: 2163-01-05/07-23-15
Pazin, 03. ožujka 2023.

Povjerenstvo za provedbu
Javnog Natječaja za prijam u službu
Referent/Referentica 2. za opće poslove
– vježbenik/vježbenica

 

[1] fiksni tečaj konverzije 7,53450