Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 14. ožujka 2023. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika/vijećnica (odgovori);
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Pazina za razdoblje 2023.-2029.;
 4. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina;
 5. Prijedlog Odluke o osnivanju Doma za starije osobe Pazin;
 6. Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Pazina u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje;
 7. Prijedlog Pravilnika  o provedbi jednostavne nabave;
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. za potrebe financiranja građevinsko-obrtničkih radova sanacije uredskih prostora na katu boćališne zgrade Boćarskog centra A. Anzur, na adresi Trg pod lipom 1, 52000 Pazin;
 9. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2022. godinu;
 10. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2023. godinu;
 11. Izvještaj o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara na području Grada Pazina u 2022. godini;
 12. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Pazina za 2023. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin;
 14. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin;
 15. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Veli Jože“ Pazin;
 16. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara Grada Pazina i Plana zaštite od požara Grada Pazina;
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima;
 18. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi za rad članova/članica Gradskog vijeća Grada Pazina i članova/članica radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina;
 19. Prijedlog Odluke o priznanjima i nagradama Grada Pazina;
 20. Prijedlog Odluke o razrješenju članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina;
 21. Razrješenje članice i izbor člana Mandatno–verifikacione komisije.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 

KLASA: 024-01/23-01/04
URBROJ: 2163-01-02/01-23-1
Pazin, 03. ožujka 2023.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Enna Peroš, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema dnevnom redu.
Akti sa 18. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 7/23., 8/23., 9/23. i 13/23.
Zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća.