Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaj za upis u I. godinu studija Veleučilišta u Rijeci u ak.god. 2011/12.

Za upis na trogodišnje stručne studije Veleučilišta u Rijeci mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu, a starije su od 24 godine; odnosno na dan 31. siječnja 2011. navršile su 24 godine. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka, Prijave za stručne studije u II. razredbenom roku predaju se osobno ili šalju poštom preporučeno od 1. rujna 2011. do 5. rujna 2011. u vremenu od 8,00 do 12,00 sati. Cjelokupni tekst natječaja pogledajte pod Više.

Natječaj za upis u I. godinu studija Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2011./2012.

Broj studenata koji će se upisati na stručne studije u statusu izvanrednih studenata odnosno na specijalističke diplomske stručne studije u statusu redovitih i izvanrednih studenata:

Red. br. Naziv studija – mjesto izvođenja studija Upisna mjesta
                                                                                                 Redoviti studij          Izvanredni studij
1. stručni studij Cestovni promet- Rijeka, Ogulin                   0                                    20
2. stručni studij Željeznički promet- Rijeka, Ogulin                0                                      9
3. stručni studij Poštanski promet – Rijeka                              0                                      4  
4. stručni studij Informatika – Rijeka                                          0                                    33
5. stručni studij Poduzetništvo – Rijeka, Pazin                         0                                    33
6. stručni studij Vinarstvo – Poreč                                               0                                      8
7. stručni studij Mediteranska poljoprivreda – Poreč              0                                    10
8. stručni studij Sigurnost na radu – Rijeka                              0                                      8
9. stručni studij Telematika – Rijeka                                          0                                    11
10. specijalistički diplomski stručni studij Promet – Rijeka*        20                          20
11. specijalistički diplomski stručni studij Vinarstvo – Poreč*     15                           15
12. specijalistički diplomski stručni studij Informatika – Rijeka* 30                          30
13. specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo – Rijeka* 40                     60
14. specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu – Rijeka* 20              20

* studij će se izvoditi ukoliko se upiše dovoljan broj kandidata

Mjesto izvođenja studija:
Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211;
Poreč, C. Huguesa 6, tel. 052/ 451-950;
Pazin, 154. brigade hrvatske vojske b.b., tel. 052/ 426-901;
Ogulin, J.J .Strossmayera 2, tel. 091/ 5286-695

Uplate na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci: 2491005-1100001618, poziv na broj: JMBG (pristupnika).

Prijave za sve studije se predaju na adresi: Veleučilište u Rijeci, Centralna evidencija studija, Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211 ili u studijskim centrima u Poreču i Ogulinu.

1. UVJETI UPISA
Za upis na trogodišnje stručne studije (1. – 9.) mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu, a starije su od 24 godine; odnosno na dan 31. siječnja 2011. navršile su 24 godine. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka.

Ostali pristupnici isključivo se prijavljuju i upisuju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, internetske stranice www.postani-student.

Za upis na specijalističke diplomske stručne studije (10. – 14.) mogu se prijaviti osobe koje su završile odgovarajući preddiplomski studij u minimalno trogodišnjem trajanju. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka koji obuhvaća vrednovanje uspjeha na prethodnom studiju.

2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Prijave za stručne studije (1. – 9.) u II. razredbenom roku predaju se osobno ili šalju poštom preporučeno od 1. rujna 2011. do 5. rujna 2011. u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.
Prijave za specijalističke studije (10. – 14.) predaju se osobno ili šalju poštom preporučeno od 27. rujna 2011. do 29. rujna 2011.

Uz prijavu treba priložiti:

domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti); rodni list; svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole za upis na stručne studije odnosno svjedodžbu/diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na specijalističke diplomske stručne studije te prijepis ocjena sa završenog stručnog studija;
Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskog jezika;
dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci, 2491005-1100001618, uz naznaku “za razredbeni postupak”;
Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzme u studentskoj službi ili na web stranicama Veleučilišta u Rijeci (http://www.veleri.hr) te predaju neposredno ili šalju poštom. Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.
Pristupnici koji se prijavljuju na više visokih učilišta mogu predati preslike izvornih dokumenata uz potvrdu visokog učilišta na kojem su predali izvornike. Izvorne dokumente predat će prilikom upisa.

3. RAZREDBENI POSTUPAK
Razredbeni postupak za upis na stručni studij provodi se bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na maturi).
Razredbeni postupak za upis na specijalistički diplomski stručni studij obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog na prethodno završenom studiju (70 % bodova temeljem prosječne ocjene svih položenih ispita a 30 % temeljem uspjeha na završnom radu).

4. UPISI
Upisi na stručne studije provodit će se:  u II. roku 12. rujna 2011.
Upisi na specijalističke studije provodit će se 03. listopada 2011.

Školarinu plaćaju izvanredni studenti na žiro račun Veleučilišta 2491005-1100001618 i to:

za upis na stručne studije informatike i poduzetništva školarine su za:
– izvanredne studente koji studiraju u Rijeci 4.000,00 kn, izvan Rijeke 5.500,00 kn,
za upis na ostale stručne studije školarine su za:
– izvanredne studente koji studiraju u Rijeci 5.000,00 kn, izvan Rijeke 7.300,00 kn,
za upis na specijalističke diplomske stručne studije informatike i poduzetništva školarije su za:
– redovite studente i izvanredne studente 5.500,00 kn,
za upis na specijalističke diplomske stručne studije prometa, vinarstva i sigurnosti na radu školarine su za:
– redovite studente 7.300,00 kn, izvanredne studente koji studiraju u Rijeci 5.000,00 kn, izvan Rijeke 7.300,00 kn.
Mogućnost dobivanja povoljnog studentskog kredita za plaćanje školarine.

Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju školarinu u visini 50% punog iznosa školarine.
Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja školarine, a izvanrednom studentu sa 60% i više tjelesnog oštećenja školarina se određuje u visini 30% punog iznosa školarine.
Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

5. OBAVIJESTI
Detaljnije informacije mogu se dobiti u centralnoj evidenciji studija na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci, http://www.veleri.hr

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.