Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaj za stipendije Istarske županije

Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2011/12. objavljen je u ponedjeljak, 17. listopada 2011. godine. Tekst Natječaja nalazi se pod Više.

Na temelju članka 8. stavak 1. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 16/06. , 13/09. i 13/10.) Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, Labin G. Martinuzzi 2, dana 17. listopada 2011.godine objavljuje

                                                                 N A T J E Č A J
                                 za dodjelu stipendija studentima Istarske županije
                                                  za akademsku godinu 2011/12.

1. Temeljem Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Istarska županija će akademske godine 2011/2012. dodijeliti ukupno 30 novih stipendija u visini od 1.100,00 kuna mjesečno i to studentima preddiplomskih, diplomskih ili stručnih te s istima izjednačenim studijima.

2. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom visokoobrazovne ustanove koju student pohađa. Po stjecanju statusa apsolventa studentu se stipendija isplaćuje zaključno još deset mjeseci od dana stjecanja tog statusa.

U tijeku akademske godine stipendija se isplaćuje deset mjeseci, od 01. listopada do 31. srpnja.

Za vrijeme primanja stipendije Istarske županije student ne može istovremeno koristiti stipendiju grada odnosno općine na čijem području ima prebivalište ni stipendiju iz ostalih izvora.

3. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije po ovom natječaju imaju studenti koji su upisali preddiplomski, diplomski ili stručni te s istima izjednačen studij i

koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području gradova ili općina Istarske županije
studiraju van mjesta prebivališta
4. Zahtjevu za dodjelu stipendije (možete ga preuzeti u Odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u Labinu, G. Martinuzzi 2, preuzeti s web stranica Istarske županije ili ga vlastoručno ispisati) prilažu se :

-uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)
-preslika domovnice
-uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2011/2012.
-preslika svjedodžbe završne godine Srednje škole i završnog ispita ( za studente I. godine ) ili prijepis ocjena položenih ispita s prethodne godine studija
-potvrda ili priznanje o sudjelovanju (ili osvajanju određenog mjesta) na državnom ili međunarodnom natjecanju; dokaz o sudjelovanju na znanstvenom skupu s vlastitim znanstvenim radom; potvrda o primljenoj nagradi fakulteta, visoke škole ili dr. visokoobrazovne ustanove koju student pohađa ili o nagradi sveučilišta (boduje se samo prethodna školska odnosno akademska godina – 2010/11.)
5. Posebne okolnosti podnositelja zahtjeva koje se boduju temeljem Pravilnika:

-redovno školovanje člana obitelji van mjesta prebivališta – dokazuje se potvrdama o upisu
-podnositelj zahtjeva iz obitelji s troje i više djece – dokazuje se uvjerenjima o prebivalištu
podnositelja zahtjeva uzdržava samohrani roditelj – dokazuje se presudom o razvodu braka, izvatkom iz matice umrlih i dr.
-podnositelj zahtjeva bez oba roditelja – izvatci iz matice umrlih i dr.
-podnositelj zahtjeva ili član obitelji koji živi s podnositeljem zahtjeva invalid preko 50% – dokazuje se Rješenjem nadležnog tijela
6. Zahtjev s dokumentacijom se dostavlja u roku od 15 dana od dana objave Natječaja na adresu :

Istarska županija, Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, G. Martinuzzi 2 Labin 52220.

Kontakt – tel. 429-985, fax. 852-323, e-mail: [email protected]

7. Rješenje o dodjeli stipendije donosi Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu na temelju bodovne liste koju, sukladno kriterijima iz Pravilnika, utvrđuje Komisija za dodjelu stipendija Istarske županije.