Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), održana je 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinau četvrtak, 3. studenog 2011. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

  0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 29. sjednice Gradskog vijeća;
  1. Izvještaj Mandatno-verifikacione komisije o prestanku mandata članova Gradskog vijeća i
     početku obnašanja dužnosti zamjenika članova Gradskog vijeća Grada Pazina;
  2. Polaganje Svečane prisege;
  3. Konačni prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog
      plana
grada Pazina;
  4. Prijedlog Kulturne strategije Grada Pazina za razdoblje od 2012.-2016. godine;
  5. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj 2010./2011. godini;
  6. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za
      pedagošku 2011./2012. godinu (skraćeni tekst);
  7. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora
      Pazin za školsku godinu 2010./2011. (skraćeni tekst);
  8. Godišnji plan i program rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu
      2011./2012. (skraćeni tekst);
  9. Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
10. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu;
11. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje
       poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu;
12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih
       članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2011. godini;
13. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne
       škole V. Nazora Pazin;
14. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisija za izbor i imenovanja;
15. Prijedlog za izbor člana u Nadzorni odbor „Istarski vodovod“ d.o.o. za proizvodnju i
      distribuciju vode, Buzet i u Nadzorni odbor „Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod
      Butoniga“ d.o.o. Buzet;
16. Pitanja vijećnika.

KLASA: 021-05/11-01/58
URBROJ: 2163/01-03-01-11-1
Pazin, 26. listopada 2011.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić, v.r.