Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

NATJEČAJ za prodaju metalne konstrukcije (hangar)

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 4/13, 23/14, 1/18, 5/20, 4/21 i 24/21-pročišćeni tekst), te članka 2. stavka 1. i članka 19. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09 i 12/18), na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Gradonačelnica Grada Pazina, dana 21. srpnja 2021. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za prodaju metalne konstrukcije

 

 1. Prodaji se prikupljanjem pisanih ponuda izlaže metalna konstrukcija hangara (čelični

stupovi visine 4,00 m, metalni krovni rešetkasti nosači i limovi), ukupne težine 29.059 kg u vlasništvu Grada Pazina.

Početna cijena natjecanja iznosi 73.000,00 (sedamdesettritisuće) kuna.

Garantni polog za sudjelovanje na natjecanju iznosi  7.300,00 (sedamtisućatristo) kuna.

 

 1. Metalna konstrukcija hangara iz točke 1. Natječaja demontirana je i odložena na područje reciklažnog dvorišta Jelenčići u Pazinu, gdje se može razgledati. Konstrukcija se kupuje po sistemu viđeno – kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca vezane uz njezine materijalne nedostatke.

 

 1. Pisana ponuda mora sadržavati:
 2. a) opis predmeta kupnje;
 3. b) iznos ponuđene cijene;
 4. c) – za fizičke osobe – ime i prezime, OIB, adresu prebivališta, presliku osobne iskaznice, obrtnice

–  za pravne osobe – naziv tvrtke, adresu, OIB, ime i prezime osobe za zastupanje, presliku izvoda iz sudskog registra;

 1. d) dokaz o uplaćenom garantnom pologu;
 2. e) potvrdu Grada Pazina, Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun da nema dospjelih dugovanja prema Gradu Pazinu, ne stariju od 30 dana.

 

 1. Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju uplaćuje se na žiro – račun Proračuna Grada Pazina broj HR7823400091832100002 uz poziv na broj 68 7757 – OIB natjecatelja, uz naznaku «Garantni polog za sudjelovanje u Natječaju za kupnju metalne konstrukcije».

Garantni polog uračunat će se, najpovoljnijem natjecatelju, odnosno natjecatelju koji ostvari prvenstveno pravo kupnje, u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u natjecanju garantni polog se vraća na broj računa koji je natjecatelj dužan navesti u Ponudi.

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Natjecatelj koji je utvrđen najpovoljnijim ponuđačem dužan je pristupiti zaključivanju kupoprodajnog ugovora najkasnije u roku od osam dana računajući od dana primitka obavijesti da je utvrđen najpovoljnijim ponuđačem.

Izlicitirani iznos kupoprodajne cijene plaća se odjednom u cijelosti u roku od petnaest (15) dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Izlicitirani iznos se sukladno stavku 2. ove točke uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Pazina broj HR7823400091832100002 uz poziv na broj 68 7757 – OIB Kupca.

Na izlicitirani iznos kupoprodajne cijene kupac je u obvezi platiti porez na dodanu vrijednost (PDV).

Prijevoz kupljene konstrukcije osigurava kupac, o svom trošku.

 

 1. Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude, ne pristupi zaključivanju Ugovora o kupoprodaji u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti da je utvrđen najpovoljnijim ponuđačem i/ili u roku utvrđenom ugovorom ne uplati izlicitirani iznos kupoprodajne cijene i/ili zatraži i dobije raskid sklopljenog kupoprodajnog ugovora garantni polog mu se neće vratiti.

Ako natjecatelj koji je utvrđen kao najpovoljniji odustane od ponude, pravo na kupnju stječe natjecatelj sa sljedećim najvišim ponuđenim iznosom, ali po najvišoj izlicitiranoj cijeni.

 

 1. Gradonačelnica Grada Pazina zadržava si pravo da poništi postupak prikupljanja pisanih ponuda i da ne prihvati ni jednu prispjelu ponudu bez obaveze da natjecatelje obavijesti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Ponude sa svim podacima iz točke 3., ispravama i dokumentima dostavljaju se preporučeno poštom, ili osobno u zapečaćenom omotu na adresu: Natječajna komisija za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10 Pazin, s naznakom «ne otvaraj – ponuda za kupnju metalne konstrukcije »

 

 1. Rok za dostavu ponuda je osam (8) dana od objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Pazina. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 1. Prispjele ponude otvorit će se u roku od petnaest (15) dana od proteka roka za podnošenje ponuda, a sudionici Natječaja će o rezultatu Natječaja biti obaviješteni u daljnjem roku od petnaest (15) dana računajući od dana otvaranja pisanih ponuda.

 

 1. Za sve informacije i obavijesti vezane uz ovaj Natječaj svi zainteresirani mogu se obratiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorni uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, soba broj 33, ili putem telefona broj 052 635-105.

Predmet prodaje može se razgledati uz prethodnu najavu, u radno vrijeme odlagališta Jelenčići.

 

KLASA:  940-01/21-01/56

URBROJ: 2163/01-01-01-21-4

Pazin, 21. srpnja 2021.

 

 

GRADONAČELNICA GRADA PAZINA

 

Gradonačelnica

   Suzana Jašić

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike