Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Natječaj Istarske županije za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2014./2015.

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja (“Službene novine Istarske županije” br. 13/10.) Istarska županija – Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2, u suradnji sa OTP bankom d.d. Hrvatska, Zadar, Domovinskog rata 3, dana 12. studenog 2014. godine, objavljuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA  ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij ili odgovarajući stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studiranja: Republika Hrvatska
Rok za prijavu: 20. studeni 2014.
Kontakt institucija: Istarska županija – Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, 52220 Labin, G. Martinuzzi 2, tel. 052- 351-491; fax 052-351-695, mail: obrazovanje@istra-istria.hr

I. OPĆI PODACI

Istarska županija – Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u suradnji sa OTP bankom d.d, objavljuje natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima slabijeg imovnog stanja s prebivalištem na području Istarske županije za akademsku godinu 2014./2015.

Stipendije će se dodijeliti za 13 studenata u pojedinačnom mjesečnom  iznosu od 1.100,00 kn.

Stipendija se dodjeljuje za period od 1. rujna 2014. godine do 30. lipnja 2015. godine.

Natječaj se objavljuje u “Glasu Istre” i na web stranicama OTP banke d.d. www.otpbanka.hr. i Istarske županijewww.istra-istria.hr.

Prijavu na natječaj punoljetni studenti podnose osobno, a za maloljetne studente roditelji /staratelji na odgovarajućem obrascu koji je sastavni dio ovog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja, zaključno s 20. studeni 2014. godine.

II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija  imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području Istarske županije najmanje posljednjih 5 godina neprekidno prije objave ovog natječaja
 • da su kao redoviti studenti upisani na sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili odgovarajući stručni studij u Republici Hrvatskoj
 • da nisu apsolventi
 • da nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja od strane nekog drugog subjekta
 • da su iz obitelji slabijeg socijalnog statusa i lošijih socijalnih prilika

III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu stipendije su socijalni i materijalni položaj u obitelji kandidata te uspjeh u školovanju.

Uvjet prihoda ispunjava kandidat ako nema mjesečni prihod veći od:

 • samac    1.800,00 kuna
 • dvočlana obitelj   2.500,00 kuna
 • tročlana obitelj   3.500,00 kuna
 • četveročlana obitelj   5.000,00 kuna
 • za svakog daljnjeg člana   500,00 kuna

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz prijavu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

 1. domovnicu (presliku)
 2. potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 30 dana) za posljednjih 5 godina od dana objave natječaja
 3. preslike  svjedodžbi posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine
 4. ovjeren prijepis ocjena za svaku pojedinu godinu studija za ostale studente
 5. potvrdu o upisu na studij akademske godine 2014./2015.
 6. ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu novčanu potporu za školovanje od nekog drugog subjekta
 7. isprave kojima dokazuje svoj socijalni i materijalni položaj:
 • dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva za posljednje tromjesečje (za zaposlene članove obitelji – potvrda poslodavca o visini plaće zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave; za umirovljenike – preslika odreska o isplati mirovine; za nezaposlene – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o tri zadnje isplaćene naknade; uvjerenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, odnosno dokaz o uplaćenom uzdržavanju od strane roditelja – temeljem presude o razvodu braka ili presude o uzdržavanju).
 • potvrdu Porezne uprave  o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva za 2013. godinu
 • uvjerenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu pomoć pribavljeno u tijeku trajanja natječaja
 • dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja (preslika izvatka iz matice umrlih, potvrda o nestanku osobe)
 • dokaz o invalidnosti kandidata, preslika
 • ovjerenu izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja koji ne prima nikakvu financijsku pomoć od drugog roditelja
 • dokaz da je kandidat iz obitelji s više djece na redovitom školovanju, odnosno djece predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno izvadak iz matice rođenih za maloljetnu braću/sestre )

V. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEVI PODNOSE

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, 52220 Labin, G. Martinuzzi 2. ili pronaći na web stranicama OTP banke d.d.www.otpbanka.hr i Istarske županije www.istra-istria.hr.

Prijave za dodjelu stipendije dostavljaju se preporučenom poštom na adresu Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, 52220 Labin, G. Martinuzzi 2. s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja“ ili se osobno predaju na istoj adresi.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od objave natječaja u „Glasu Istre“ i na web stranicama Istarske županije i OTP banke d.d.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebite dokumentacije neće se razmatrati.

Lista dodijeljenih stipendija bit će objavljena na oglasnoj ploči Istarske županije – Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu – Labin, G. Martinuzzi 2., najkasnije u roku od 25 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Podnositelji prijava koji su stekli pravo na stipendiju biti će pozvani od strane Istarske županije – Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu na potpisivanje jednogodišnjeg ugovora o stipendiranju.

Obrazac Prijave za dodjelu stipendija

Klasa: 602-04/14-01/64
Ur.broj: 2163/1-05/2-14-6
Labin, 12. studeni 2014.

ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,
SPORT I TEHNIČKU KULTURU

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.