Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 27. studeni 2014. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvješće mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
4. Prisega vijećnika;
5. Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
I. čitanje)
;
6. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade;
7. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina;
8. Prijedlog odluke o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Grada Pazina;
9. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu komunalne vodne građevine Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina;
10. Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin.pdf;
11. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina (I. čitanje);
12. Prijedlog odluke o pristupanju Grada Pazina Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofe;
13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“;
14. Razrješenje i imenovanje člana Mandatno – verifikaciona komisije.

Uz točku 5. Prijedloga proračuna Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (I. čitanje), dostavlja se Obavijest o rezultatima provedbe projekta Pazin (n) proračun!

KLASA: 021-05/14-01/ 64
URBROJ: 2163/01-03-01-14-1
Pazin, 19. studeni 2014.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 15. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  33-14.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike