Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA U 2009. GODINI

Gradsko poglavarstvo Grada Pazina na sjednici održanoj 09. ožujka 2009. godine donijelo je

MJERE  ZA POTICANJE
GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA U 2009. GODINI

I.
Donose se Mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja u 2009. godini (dalje: Mjere) kao paket kratkoročnih antirecesijskih mjera za pazinsko gospodarstvo kako bi se, bar djelomično osiguralo pozitivno okruženje za poduzetničke i druge inicijative na području Grada Pazina.
Mjerama se osiguraju: 1) povoljniji uvjeti kreditiranja, 2) porezne i druge olakšice, 3) poticanje lokalnih brendove, zatim 4) potpore osobama koje će zbog krize u ovoj godini ostati bez posla, a prema potrebi i druge mjere u skladu s zaključkom Poglavarstva, odnosno Gradonačelnika Grada Pazina.


II.
Utvrđuju se poticajne mjere koje mogu koristiti mala i srednja trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja koji posluju i imaju sjedište na području Grada i obavljaju djelatnost koja ispunjava kriterije iz ovih Mjera, a od gospodarskog su interesa za Grad Pazin, i to:

1. Povoljnija kreditna sredstva za poduzetnike i obrtnike – djelatnost: proizvodna, prerađivačka, uslužna i poljoprivredna:

1.1. Krediti za poduzetnike:
Nositelj mjere: poslovne banke i Grad Pazin (Kreditna linija Grada Pazina za 2009. godinu: 2 mil. kuna, sufinancirana kamata 2%, rok otplate 10-15 godina).
Posebna odluka: DA.
Potrebna sredstva : 60.000,00 kuna.

1.2. Krediti po djelatnostima:
– povoljni krediti za ulaganja u poljoprivredu:
Nositelj mjere: Fond za razvoj poljoprivrede Istarske županije i Grad Pazin.
– krediti za izvozno orijentirane poduzetnike, za razvoj agroturizma.
– Nositelj mjere: Grad Pazin i IDA s podrškom Ministarstva gospodarstva i drugih (krediti Fonda za razvoj poljoprivrede Županije: smanjena kamata s 5% na 4%).
Posebne odluke: NE.
Potrebna sredstva: 92.000,00 kuna.

1.3. Krediti za gospodarske subjekte po strukturi:
– povoljni krediti za malo i srednje poduzetništvo.
– Nositelj mjere: IDA, Grad Pazin, Ministarstvo gospodarstva (kreditna linija 03 „Jamstvo za uspjeh“, 100 mil. kuna, kamata 5,25%, rok otplate 10 godina, Konzorcij za jamstva povećava jamstvo na 50% kredita).
Posebne odluke: NE.
Potrebna sredstva: 92.000,00 kuna.

2. Porezne olakšice poduzetnicima i obrtnicima putem lokalnih, gradskih propisa

2.1. Sufinanciranje godišnjeg poreza na tvrtku do 50%:
– Nositelj mjere: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.
– Posebna odluka: DA.
– Potrebna sredstva: 120.000,00 kuna.
2.2. Sufinanciranje iznosa komunalnog doprinosa do 50% od utvrđenog iznosa za izgradnju proizvodnih i uslužnih objekata u poslovnim zonama na području Grada.
– Nositelj mjere: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun i Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje.
– Posebna odluka: DA.
– Potrebna sredstva: 120.000,00 kuna.
2.3. Sufinanciranje komunalne naknade do 50% od utvrđenog iznosa. Ovu olakšicu mogu koristiti izvoznici ili poduzetnici čije je poslovanje direktno vezano za izvoz.
– Nositelj mjere: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.
– Posebna odluka: DA.
– Potrebna sredstva: 320.000,00 kuna.
2.4. Sufinanciranje naknade za vodni priključak novoizgrađenog objekta proizvodne i/li uslužne djelatnosti.
– Nositelj mjere: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun i Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje.
– Posebna odluka: DA.
– Potrebna sredstva: 300.000,00 kuna.

3. Sufinanciranje naknade za zakup poslovnih prostora i poljoprivrednog zemljišta
3.1. Sufinanciranje naknade za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada, i to
*za prostore koji se nalaze unutar GUP-a grada Pazina do 10% mjesečno i
*za prostore koji se nalaze izvan obuhvata GUP-a grada Pazina do 25% mjesečno.
– Nositelj mjere: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje i Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti.
– Posebna odluka: DA.
– Potrebna sredstva: 280.000,00 kuna.

3.2. Sufinanciranje godišnjeg zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada do 25% ugovorenog iznosa.
– Nositelj mjere: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun i Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti.
– Posebna odluka: DA.
– Potrebna sredstva: 12.000,00 kuna.

4. Poticaji stvaranju lokalnih brandova – za promociju:
4.1. lokalnih proizvođača vina s kontroliranim porijeklom,
4.2. lokalnih poljoprivrednih proizvoda (med, masline i drugo ),
4.3. prepoznatljivih, autohtonih proizvoda od kamena,
4.4. lokalnih proizvoda od drva,
4.5. proizvoda od plastike i plastičnih masa.
– Nositelj mjere: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.
– Posebna odluka: NE.
– Potrebna sredstva: 30.000,00 kuna.

III.
U skladu s ovim Mjerama pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje će zbog loše gospodarske aktivnosti uzrokovane recesijom, kao tehnološki višak ostati bez posla. Takva se pomoć ostvaruje za vrijeme nezaposlenosti.

5. Pomoć nezaposlenima koji će zbog krize (kao tehnološki višak) ostati bez posla
5.1. Novčana pomoć u iznosu od 500,00 kuna mjesečno za osobe starije od 45 godina
– Nositelj mjere: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.
– Posebna odluka: DA.
– Potrebna sredstva: 200.000,00 kuna.
5.2. Sufinanciranje programa prekvalifikacije, dokvalifikacije i doškolovanja – prema interesu nezaposlenih i potrebama pazinskog gospodarstva.
– Nositelj mjere: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun uz pomoć Pučkog otvorenog učilišta, IDA-e, Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti i Zavod za zapošljavanje, Pazin.
– Posebna odluka: NE.
– Potrebna sredstva: 38.000,00 kuna.

IV.
Daju se mjere racionalizacije troškova proračunskih korisnika:

6. Mjere racionalizacije
6.1. zamrzavaju se plaće proračunskim korisnicima.
6.2. zamrzavaju se cijene i veličine gradskih poreza i doprinosa, cijene komunalnih usluga i drugih davanja.
6.3. materijalni izdatci i investicijsko održavanje neće se povećavati.
– Nositelj mjere: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun i Usluga d.o.o. Pazin,
– Posebna odluka: NE

V.
Olakšice, odnosno sufinanciranje troškova u skladu s ovim Mjerama mogu ostvariti pravne i fizičke osobe podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun.
Uz zahtjev treba priložiti dokaz koji potvrđuje ispunjavanje uvjeta za sufinanciranje programa prema ovim Mjerama. VI.
Sredstva za provedbu ovih Mjera Grad Pazin osigurava u svom Proračunu.

VII.
Ove se Mjere primjenjuju od 1. travnja do 31. prosinca 2009.

KLASA: 301-01/09-01/01
URBROJ: 2163/01-02-01-09-2
Pazin, 9. ožujka 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PAZINA

Predsjednik Poglavarstva
Neven Rimanić, dipl.ing.,v.r.