Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjere iz oblasti socijalne skrbi u Gradu Pazinu u 2009. godini

I.
Donose se Mjere za dodjelu pomoći iz oblasti socijalne skrbi u Gradu Pazinu u 2009. godini (dalje: Mjere) kao paket antirecesijskih mjera za pomoć socijalno i zdravstveno ugroženim osobama i obiteljima, te druge pomoći.
Područje socijalne skrbi je od posebnog interesa za Grad Pazin. Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina« broj 19/05.) utvrđeni su korisnici socijalne skrbi, prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Grad Pazin, a uređeni su uvjeti, način i postupak za ostvarivanje tih prava. Gradsko vijeće Grada Pazina je na svojoj sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine donijelo Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2009. godinu temeljem kojeg se financiraju socijalno-zdravstveni programi, ustanove i udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi, te dodjeljuju pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama i obiteljima i drugo.


II.
U sklopu antirecesijskih mjera Grada Pazina u području socijalne skrbi predlažemo:

1. izmjenu Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina kako bi se:
1.1. povećao cenzus prihoda za stjecanje prava iz socijalne skrbi (članak 9. Odluke);
1.2. dodatno povećao cenzus prihoda za:
– djecu samohranih roditelja do 15 godina odnosno do završetka redovnog školovanja, a najdalje do 26-te godine života,
– odrasle osobe potpuno radno nesposobne, čija je nesposobnost za rad utvrđena općim propisima i za
– umirovljenike i starije i nemoćne osobe iznad 65 godina;
1.3. osigurala dodatna, mjesečna novčana pomoć za korisnike stalne pomoći Centra za socijalnu skrb utvrđene u članku 11. Odluke;
1.4. povećala jednokratna novčana pomoć za nabavu opreme za novorođenčad za drugo, treće i svako iduće novorođeno dijete;
1.5. osigurali uvjeti za pokriće troškova boravka djeteta u Vrtić (veći dio ili u cijelosti);
1.6. osigurali uvjeti podmirivanje troškova prehrane djeteta (školske marende) u osnovnoj školi (veći dio ili u cijelosti);
1.7. povećala prava na pomoć za podmirivanje troškova električne energije (članak 25. Odluke);
1.8. povećala prava na pomoć za podmirivanje troškova vode (članak 26. Odluke);
1.9. povećao iznos jednokratne novčane pomoći (samcu, članu obitelji ili obitelji koje zbog posebno teškog trenutačnog stanja ili zbog trajnijih teških okolnosti /bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, izvanredni troškovi uzrokovani požarom, nesrećom ili slično/ prema ocjeni nadležnog upravnog tijela nisu u mogućnosti djelomično ili u cjelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe odnosno razriješiti posljedice takvih stanja i okolnosti) do 2.500,00 kuna.
1.10. subvencionirala prehrana za korisnike Programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama”.
Za provedbu navedenih mjera potrebno je izmijeniti važeću Odluku o socijalnoj skrbi Grada Pazina (revidirati socijalne uvjete, uvjete prihoda i drugo).

2. povećanje iznosa stipendija:
– povećanje iznosa pojedinačnih stipendija od školske/pedagoške 2009./10. godini za 100,00 kuna mjesečno (članak 2. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima (Službene novine Grada Pazina broj 6/04. – prečišćeni tekst).
Za provedbu ove mjere potrebno je da Gradsko poglavarstvo Grada Pazina donese poseban Zaključak.

3. isplatu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima:
– umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Pazina dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100,00 kuna.
Za provedbu ove mjere potrebno je da Gradsko poglavarstvo Grada Pazina donese poseban Zaključak.

III.
Sredstva za provedbu ovih Mjera osigurana su u Proračunu Grada Pazina za 2009. godinu.

KLASA: 550-01/09-01/08
URBROJ: 2163/01-02-01-09-2
Pazin, 08. travnja 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PAZINA

Predsjednik Poglavarstva
Neven Rimanić, dipl.ing. ,v.r.