Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pazina

Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata/kandidatkinja za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina. Tekst Javnog poziva i obrasce za prijavu kandidata/kandidatkinja možete pronaći u prilogu.

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 14/07. i 21/09.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove

Gradskog savjeta mladih Grada Pazina

 

I.

Gradski savjet mladih Grada Pazina (dalje: Savjet mladih) osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pazina (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), a u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Pazina.

Savjet mladih ima pet (5) članova i bira se na dvije (2) godine.

 

II.

Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinje (dalje: kandidat) za članove Savjeta mladih imaju:

  • učenička vijeća,
  • udruge mladih i udruge koje se bave mladima koje su registrirane i koje djeluju na području Grada Pazina,
  • drugi oblici organiziranja mladih koji su registrirani i koji djeluju na području Grada Pazina.

 

III.

Kandidati za člana Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Pazina u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

 

IV.

            Prijedlog za kandidata daje se na propisanom obrascu u koji se unosi:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • ime i prezime, datum i godinu rođenja, te prebivalište kandidata,
  • obrazloženje prijedloga.

Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Uz prijedlog se prilaže:

  1. čitko ispisana lista s najmanje 10 potpisa mladih Grada Pazina u dobi od 15 do 29 godina;
  2. preslika osobne iskaznice ili drugi dokument koji dokazuje dob i mjesto prebivališta kandidata;
  3. izvadak iz registra udruga (za udruge) i izvadak o Upisu u sudski registar (posljednji upis) kod Trgovačkog suda u Rijeci (za ustanove), odnosno važeća odluka o osnivanju tijela organiziranja mladih (za učenička vijeća i druge oblike organiziranja mladih);
  4. potpisana izjava kandidata o prihvaćanju prijedloga za izbor člana Savjeta mladih, a prema potrebi i druge podatke i dokaze kako bi se na nedvojben način utvrdili pravovaljani prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta mladih.

Nepravovremene, nepotpune i/ili nepravilno sastavljene prijedloge neće se razmatrati.

 

V.

            Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se Komisiji za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina u roku 30 dana od dana objave Javnog poziva. Zadnji dan dostave prijedloga je 14. ožujka 2014. godine do 12,00 sati.

 

 

 

VI.

Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Pazin, Komisija za izbor i imenovanja, 52000 Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih“.

 

VII.

Javni poziv objavit će se, istog dana, na oglasnim pločama grada Pazina i mjesnih odbora, i na www.pazin.hr.

 

 

KLASA: 013-01/14-01/04

URBROJ: 2163/01-03-02-14-6

Pazin, 30. siječnja 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

                                                                                                                 Boris Demark, prof.,v.r.

Izjava o prihvaćanju kandidature – Gradski savjet mladih

Popis podržavatelja kandidature – Gradski savjet mladih

Prijava kandidata – Gradski savjet mladih