Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu kredita prema programu kreditiranja «PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“

Temeljem Zaključka župana, KLASA: 403-01/15-01/02, URBROJ: 2163/1-01/8-15-3 o objavi Javnog poziva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“,  Istarska županija objavljuje 25. svibnja 2015. godine

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU KREDITA

PREMA PROGRAMU KREDITIRANJA

«PBZ – PODUZETNIK ISTARSKA ŽUPANIJA 2015.“

Cilj Programa kreditiranja poduzetnika uz dodjelu potpora male vrijednosti kroz  subvenciju dijela kamate, prema Ugovoru o poslovnoj suradnji   sklopljenom između  Istarske županije  i Privredne banke Zagreb d.d. , je poticanje poduzetništva Istarske županije i osiguranje povoljnijih kredita uz nižu kamatnu stopu za korisnike.

1)     KORISNICI KREDITA:

Korisnici kredita prema ovom Programu mogu biti poduzetnici u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske koji ulažu na području Istarske županije, bez obzira na sjedište, ili koji imaju sjedište na području Istarske županije, a ulažu na području Istarske županije, i to:

–      aktivni obrti,

–      mala i srednja trgovačka društva,

–      zadruge,

–      profitne ustanove,

(svi u daljnjem tekstu: poduzetnici ili korisnici kredita).

Korisnici kredita ne mogu biti poduzetnici koji ulaži u slijedeće namjene:

–        proizvodnja oružja, streljiva, vojne i policijske opreme;

–        kockarnice, kladionice i slične djelatnosti;

–        proizvodnja, prerada i distribucija duhana;

–        provođenje pokusa nad životinjama;

–        ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića;

–        benzinske postaje;

–        prodajni auto saloni.

Korisnici kredita ne mogu biti poduzetnici iz djelatnosti ribarstva i poljoprivrede.

 

2)     NAMJENA KREDITA:

Za nove investicije koje uključuju npr.:

–        kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,

–        nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,

–        nabavu novih proizvodnih objekata,

–        obrtna sredstva do 30% iznosa kredita.

Za trajna obrtna sredstva za sljedeće namjene npr:

–        za nabavu sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara,

–        za troškove radne snage,

–        za režijske troškove.

 

3)     IZNOS KREDITA

Za nove investicije:

–        najniži iznos:   50.000,00 kn u protuvrijednosti EUR

–        najviši iznos: 750.000,00 kn u protuvrijednosti EUR

 

Za trajna obrtna sredstva:

–        najniži iznos:   50.000,00 kn u protuvrijednosti EUR

–        najviši iznos: 750.000,00 kn u protuvrijednosti EUR

Sve financijske odrednice između Banke i Poduzetnika vežu se uz EUR ili uz valutnu klauzulu uz EUR, po srednjem tečaju EUR iz tečajne liste Privredne banke Zagreb d.d. na dan korištenja, obračuna ili dospijeća.

 

4)     UVJETI KREDITA PREMA NAMJENI

Za nove investicije:

–        rok otplate od 36 mjeseci do 72 mjeseca

–        poček do jedne godine koji je uključen u rok otplate

–        rok iskorištenja: do 12 mjeseci

–        do 30% iznosa kredita može se koristiti za obrtna sredstva

 

Za trajna obrtna sredstva:

–        rok otplate od 18 do 36 mjeseci.

 

5)     KAMATNA STOPA

–        promjenjiva, u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećano za 5,35 postotnih poena (kamata se naplaćuje mjesečno u tijeku korištenja kredita, počeka i otplate)

–        Istarska županija mjesečno subvencionira kamatu u visini 2,4 postotnih poena

–        kamata za krajnjeg korisnika, uz subvenciju Istarske županije od 2,4 postotnih poena – tromjesečni EURIBOR uvećan za 2,95 postotnih poena ( trenutno 2,97 %)

 

6)     NAKNADA BANCI

0,70% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za sve troškove Banke, a prije korištenja kredita

 

7)     OTPLATA KREDITA

–        mjesečne ili tromjesečne rate sukladno Ugovoru o kreditu sklopljenom između Banke i Korisnika kredita.

–        ako Poduzetnik ne podmiri dospjele obveze dospjele/ih rate/a kredita u roku 60 dana od dana njihova dospijeća, Banka može otkazati ugovor o kreditu i isti proglasiti dospjelim u cijelosti, te aktivirati instrumente osiguranja naplate.

 

8)     INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA

U ovisnosti o iznosu kredita i bonitetu korisnika kredita moguće je kombiniranje sljedećih instrumenata:

–        mjenice i zadužnice Korisnika kredita i vlasnika Korisnika kredita,

–        solidarni jamci,

–        cesije potraživanja,

–        zasnivanje založnog prava na nekretninama/pokretninama u korist Banke uz osiguranje nekretnina/pokretnina od rizika kod osiguravajućeg društva uz vinkuliranje police u korist Banke,

–        jamstvo HAMAG BICRO-a i drugi instrumenti osiguranja koje poduzetnik ugovori s poslovnom bankom.

Uz navedene instrumente osiguranja, Banka će s poduzetnicima ugovarati i ostale uobičajene instrumente osiguranja za pokriće cijeloga iznosa kredita s kamatama i troškovima, sukladno bančinim standardima.

 

9)     STATUS KORISNIKA KREDITA

Nije uvjetovan kao deponent Banke u trenutku podnošenja zahtjeva.

 

10)    ZAHTJEV ZA DODJELU KREDITA

Obrazac Zahtjeva za kredit, te predmetni Javni poziv, mogu se preuzeti na adresi: Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Flanatička 29, 52100 Pula, te na službenoj web stranici Istarske županije na adresi www.istra-istria.hr

Ostale informacije se mogu zatražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije na telefonskim brojevima 052 352-174 i 052 352-173; faksom na broj 052 352-172  ili upitom na  adresu elektroničke pošte: [email protected]

 

11)    PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu kredita s odgovarajućom dokumentacijom podnosi se osobno ili preporučeno poštom s povratnicom na adresu:

 

Istarska županija

Upravni odjel za gospodarstvo

Povjerenstvo za dodjelu poduzetničkih kredita

Flanatička 29

52100 Pula

s napomenom: Javni poziv za dodjelu kredita „PBZ – Poduzetnik IŽ 2015“

 

Obrazac Zahtjeva za kredit potrebno je popuniti  pomoću računala. U slučaju ručnog unosa podataka, Zahtjev treba biti jasno i čitko ispisan, inače se neće uzeti u razmatranje.

Zahtjev mora biti vlastoručno potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika kredita te ovjeren službenim pečatom Korisnika kredita.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. Prednost će imati kvalitetni programi temeljem kojih se omogućava razvoj, povećava zaposlenost ili izvoz, te uvodi nove tehnologije.

Svaki Korisnik kredita kojemu se isplati potpora Istarske županije sukladno ovom Javnom pozivu (subvencija kamate u iznosu 2,4%), postaje primatelj potpore male vrijednosti, sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ br. 72/13, 141/13), te je u obvezi prilikom predaje Zahtjeva za dodjelu kredita predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti.

Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja sredstava iz Ugovora o poslovnoj suradnji na provedbi Programa kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“, u iznosu 15.000.000,00 kuna, uz napomenu da rok otplate kredita može biti ugovoren najkasnije do veljače 2023. godine.

JAVNI POZIV za dodjelu kredita PBZ-IŽ 2015

Obrazac_zahtjeva_PBZ-IŽ 2015

Plan poslovanja – skraćeni

Preporučeni sadržaj poslovnog plana

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti