Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni natječaj za za izbor člana/ice nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima udjele

Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za izbor članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima dionice ili udjele u vlasništvu („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/11.), Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor člana/ice nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima udjele

I. Raspisuje se Javni natječaj za izbor člana/ice nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima udjele u vlasništvu, i to za:

a) „Istarski vodovod“ d.o.o. za proizvodnju i distribuciju vode, Buzet – 1 član/ica,
b) „Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga“ d.o.o. Buzet – 1 član/ica.

II. Za člana/icu Nadzornog odbora, može biti predložena osoba koja osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (članak 255.) ispunjava i uvjete:
1. da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (po ranijim propisima viša stručna sprema odnosno visoka stručna sprema),
2. da ima najmanje dvije (2) godine radnog iskustva,
3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete Društvu ili njegovim vjerovnicima,
4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora,
5. da članstvom u nadzornom odboru Društva ne bi došao u sukob interesa.

Iznimno, za člana/icu Nadzornog odbora Društva može biti predložena i osoba koja ima završenu srednju stručnu spremnu ako ispunjava uvjete navedene u podtočkama 2. do 5. ove točke.

III. Uz prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku diplome/svjedodžbe o stručnoj spremi,
– presliku radne knjižice s dokazom o radnom iskustvu,
– presliku osobne iskaznice i domovnice,
– izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i točke II. podtočke 3., 4. i 5. ovog Javnog natječaja, koja na dan podnošenja prijave ne smije biti starija od 30 dana.

IV. Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Glasu Istre, na adresu: Grad Pazin, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 PAZIN, s naznakom: »Natječaj za izbor člana/ice NO Društva ________________( naziv Društva za koje podnosi prijavu), s naznakom NE OTVARAJ«.

Ako kandidati podnose prijavu za članove/ice u oba nadzorna odbora, dužni su za svaki podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima, uz naznaku za koje trgovačko društvo podnosi prijavu.
V. Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni natječaj neće se uzeti u razmatranje.

VI. S kandidatima koji ispunjavanju uvjete Gradonačelnik odnosno osoba koju on za to ovlasti provest će razgovor (intervju).
Mjesto i vrijeme održavanja razgovora objavit će se na internetskoj stranici Grada Pazina (www.pazin.hr). Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu.

VII. Na temelju rezultata provedenog postupka Gradonačelnik će predložiti Gradskom vijeću Grada Pazina kandidata za člana nadzornog odbora Društva. O odluci Gradskog vijeća kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

VIII. Ovaj Javni natječaj biti će objavljen u Glasu Istre i na internetskoj stranici Grada Pazina.

KLASA: 013-01/11-01/14
URBROJ: 2163/01-01-01-11-2
Pazin, 12. listopada 2011.

Gradonačelnik  Renato Krulčić, v.r.