Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Javni natječaj za prijam u službu -Viši stručni suradnik za vođenje projekata i pravne poslove

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) Predstojnik Ureda Grada raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu

1. Viši stručni suradnik za vođenje projekata i pravne poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– aktivno znanje engleskog jezika
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 12. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Na Natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju na odgovarajućim poslovima radni staž od najmanje jedne (1) godine, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.
Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Natječajem objavljeni su na web-stranici Grada Pazina, www.pazin.hr.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranici Grada Pazina, www.pazin.hr najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Prijava na Natječaj mora sadržavati:
– životopis
– presliku diplome
– presliku osobne iskaznice ili domovnice
– dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a)
– dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu, rješenje)
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe, indeksa, uvjerenja i sl., pisana izjava)
– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, potvrda, pisana izjava)
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i. 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom na adresu: Grad Pazin, Ured Grada, Predstojnik, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom «Za prijam u službu».
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Na Natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj Natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

KLASA:  112-01/16-01/6
URBROJ: 2163/01-04-01-16-1
Pazin, 14. travnja 2016.

Predstojnik
Zoran Sloković,v.r.

 

Napomena:
Javni natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za vođenje projekata i pravne poslove objavljen je u “Narodnim novinama” od 20. travnja 2016. godine.
Poslovi i zadaće radnog mjesta Višeg stručnog suradnika za vođenje projekata i pravne poslove (II. kategorija, 6. klasifikacijski rang) opisani su točki 6. članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/12., 1/13., 46/14., 26/15. i 11/16.).
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta određen je u članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 21/10. i 39/11.).

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.