Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu – Viši stručni suradnik 2. za pravne poslove i javnu nabavu

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), pročelnica Ureda Grada Pazina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu

 1. Viši stručni suradnik 2. za pravne poslove i javnu nabavu – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

    Uvjeti:

– magistar prava
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– aktivno znanje engleskog jezika
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju na odgovarajućim poslovima radni staž od najmanje jedne (1) godine, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar prava.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome
  • presliku osobne iskaznice ili domovnice
  • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)
  • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-radna knjižica)
  • dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne (1) godine s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i strukom (potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat radio ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili drugi dokaz iz kojeg su vidljivi poslovi na kojima je kandidat radio). Napomena: iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima, odnosno s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i struke koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje
  • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. gore navedenog Zakona.

U prijavi se navode osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke pošte), te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati su dužni predočiti izvornike.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, članak 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19., 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.), te članak 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21).

Kandidat koji se u prijavi na natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. tog zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%
20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju , sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%
20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, osobno ili poštom na adresu: Grad Pazin, Ured Grada, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom «Za prijam u službu – Viši stručni suradnik 2. za pravne poslove i javnu nabavu».

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će objavljeni na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr  najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijavom na Natječaj za prijam u službu, kandidati daju suglasnost Gradu Pazinu da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka prijma u službu na neodređeno vrijeme, te da po okončanju postupka prijma, čuva njihove prijave u skladu s Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva („Službene novine Grada Pazina“ broj 1/09, 1/19 i 8/19) i Posebnim popisom gradiva Grada Pazina s rokovima čuvanja, koji je sastavni dio tog Pravilnika, uslijed čega, podaci ne podliježu pravu na brisanje do isteka propisanog roka čuvanja natječajne dokumentacije.

Napomena: Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 KLASA: 112-02/21-01/02
URBROJ: 2163/01-04-01-21-2
Pazin, 06. listopada 2021.

Pročelnica
Martina Brajković Mrak, v.r.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike